Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 107

protokols Nr. 2, 61. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 51
daļas pirkuma samaksas termiņa pagarināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 25.augusta lēmumu Nr.624 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 51 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „MPS”” nekustamā īpašuma daļa – ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3004 001 un zemesgabala 34/100 domājamās daļas 1219 m2 platībā iznomāta līdz 2014.gada 25.augustam mākslas salona izveidošanai un mākslinieku darbnīcu iekārtošanai.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 6.decembra lēmumu Nr.1107 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 51 daļas privatizācijas projektu” tika apstiprināts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”MPS” privatizācijas projekts paredzot, ka maksājumi par nekustamā īpašuma pirkumu Ls 223524 apmērā veicami piecu gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumu Nr.453 „Par 2008.gada 2.janvāra pirkuma līguma Nr.1.1-16.1/1 pārjaunošanu ar P.M.” tika pārjaunots ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „MPS” noslēgtais pirkuma līgums.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas likumu „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 13.panta pirmo daļu maksimālais termiņš norēķiniem par valsts īpašuma objektu, kā arī apbūvētu un neapbūvētu zemesgabalu ir desmit gadi no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma pārejas noteikumu 42.punktu valsts īpašuma objekta, apbūvēta vai neapbūvēta zemesgabala pirkuma līgumā, kurā piemērots atliktais maksājums (nomaksa), kurā noteikts norēķinu termiņš līdz pieciem gadiem un kurš noslēgts līdz 2009.gada 1.jūlijam, pēc personas rakstveida gribas izteikuma maksimālais norēķinu termiņš var tikt pagarināts līdz 10 gadiem (ne ilgāk kā uz 10 gadiem no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīža), kā arī, pieņemot zināšanai P.M. 2013.gada 30.janvāra iesniegumu (lietas Nr.1.1-39/461-M) un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2013.gada 19.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt 2008.gada 2.janvāra pirkuma līguma Nr.1.1-16.1/1 maksājumu (pamatparāda Ls 223524 apmērā, kavējuma naudas uz 2013.gada 6.februāri Ls 7823,34 apmērā un atliktā maksājuma uz 2013.gada 6.februāri Ls 68453,46 apmērā) termiņu līdz 2013.gada 21.jūlijam.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minētā Pirkuma līguma grozījumus.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF