Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 108

protokols Nr. 2, 62. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumā Nr.648
„Par 2010.gada 31.augusta telpu nomas līguma Nr.373
un 2012.gada 23.februāra vienošanās pārjaunošanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un precizējot Valsts Zemes Dienesta datus, kā arī veicot faktisko apskati objektā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumā Nr.648 „Par 2010.gada 31.augusta telpu nomas līguma Nr.373 un 2012.gada 23.februāra vienošanās pārjaunošanu”:

1. Lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„2. Precizējot Latvijas Republikas Valsts Zemes Dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas 2006.gada 7.augusta būves kadastrālās uzmērīšanas lietā nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 123 iznomājamo 1.stāva telpu Nr.1-2, Nr.4-8, daļas Nr.9, Nr.10-11, kopējā platība 214,93 m2 (telpu plāns pielikumā).”

2. Lēmuma 3.punktā skaitļus „Ls 97,94” aizstāt ar „Ls 96,61”.

3. Lēmuma 4.punktā skaitļus „822,50” aizstāt ar „813,41”.

4. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumu Nr.56 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumā Nr.648 „Par 2010.gada 31.augusta telpu nomas līguma Nr.373 un 2012.gada 23.februāra vienošanās pārjaunošanu””.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF