Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 109

protokols Nr. 2, 63. punkts

Par 2007.gada 1.augusta ēkas Jūrmalā, Skolas ielā 27C
nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 14.jūnija un 2013.gada 2.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Skolas ielā 27C, kadastra numurs 1300 020 5003, kas sastāv no džudo sporta kluba ēkas (kadastra apzīmējums 1300 020 5003 001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 020 5003) nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums”, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000489207.

2007.gada 1.augustā starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” un Biedrību „Džudo klubs Lido” tika noslēgts ēkas nomas līgums. Nomas līguma termiņš noteikts līdz 2017.gada 30.jūnijam.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.augusta lēmumu Nr.415 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā” un 2012.gada 21.decembra pieņemšanas – nodošanas aktu Nr.1.1-42/6526, nekustamais īpašums Jūrmalā, Skolas ielā 27C ir pārņemts Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārjaunot 2007.gada 1.augustā ar Biedrību „Džudo klubs Lido” (vienotais reģistrācijas Nr.40008095599) noslēgto ēkas Jūrmalā, Skolas ielā 27C (telpu un zemesgabala plāns pielikumā) nomas līgumu ar Jūrmalas pilsētas domi.

2. Maksājumi par telpu 404,10 m2 platībā faktisko lietošanu tiek veikti no 2012.gada 21.decembra nosakot nomas maksu Ls 79,14 apmērā mēnesī, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, samaksu izdarot ar pārskaitījumu saņēmējam: Jūrmalas pilsētas dome, nodokļu maksātāja kods 90000056357, AS „Citadele banka”, kods PARXLV22; kontā LV31PARX0002484571015. Maksājumi tiek veikti latos reizi ceturksnī, par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam.

3. Maksājumi par zemesgabala 789 m2 platībā faktisko lietošanu tiek veikti no 2012.gada 21.decembra nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli, samaksu izdarot ar pārskaitījumu saņēmējam: Jūrmalas pilsētas dome, nodokļu maksātāja kods 90000056357, AS „Citadele banka”, kods PARXLV22; kontā LV64PARX0002484571003 (nekustamā īpašuma nodoklis par zemi); kontā LV58PARX0002484571014 (zemes nomas maksa).

4. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

5. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas līgums netiek noslēgts jaunā nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF