Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 110

protokols Nr. 2, 64. punkts

Par 2009.gada 19.jūnija nekustamā īpašuma
Jūrmalā, Ventspils šosejā 26 nomas līguma Nr.09/09
pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 13.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ventspils šosejā 26, kadastra numurs 1300 021 6802, kas sastāv no katlu mājas (kadastra apzīmējums 1300 021 6802 001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 021 6802) nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums”, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000489453.

2009.gada 19.jūnijā starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Frontons Pluss” tika noslēgts nekustamā īpašuma nomas līgums. Nomas līguma termiņš noteikts līdz 2014.gada 18.jūnijam.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.augusta lēmumu Nr.415 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā” un 2012.gada 21.decembra pieņemšanas – nodošanas aktu Nr.1.1-42/6526, nekustamais īpašums Jūrmalā, Ventspils šosejā 26 ir pārņemts Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārjaunot 2009.gada 19.jūnijā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Frontons Pluss” (vienotais reģistrācijas Nr.40003664193) noslēgto nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ventspils šosejā 26 (telpu un zemesgabala plāns pielikumā) nomas līgumu ar Jūrmalas pilsētas domi.

2. Maksājumi par telpu 271,60 m2 platībā faktisko lietošanu tiek veikti no 2012.gada 21.decembra nosakot nomas maksu Ls 212,36 apmērā mēnesī, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, samaksu izdarot ar pārskaitījumu saņēmējam: Jūrmalas pilsētas dome, nodokļu maksātāja kods 90000056357, AS „Citadele banka”, kods PARXLV22; kontā LV31PARX0002484571015. Maksājumi tiek veikti latos reizi ceturksnī, par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam.

3. Maksājumi par zemesgabala 1645 m2 platībā faktisko lietošanu tiek veikti no 2012.gada 21.decembra nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli, samaksu izdarot ar pārskaitījumu saņēmējam: Jūrmalas pilsētas dome, nodokļu maksātāja kods 90000056357, AS „Citadele banka”, kods PARXLV22; kontā LV64PARX0002484571003 (nekustamā īpašuma nodoklis par zemi); kontā LV58PARX0002484571014 (zemes nomas maksa).

4. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

5. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas līgums netiek noslēgts jaunā nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF