Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 116

protokols Nr. 2, 71. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25
daļas nomāšanu no M.F.

Ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2003.gada 31.oktobra lēmumu Nr.395 „Par zemesgabala izveidošanu un īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25” izveidots zemesgabals 512 m2 platībā Kauguru namsaimniecības rajona administratīvās ēkas uzturēšanai un atjaunotas īpašuma tiesības A.F. 5/16 d.d. 160 m2 apmērā, L.Š. 5/16 d.d. 160 m2 apmērā, M.F. 5/16 d.d. 160 m2 apmērā, I.M. 1/16 d.d. 32 m2 apmērā.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 27.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu nostiprinātas A.F., L.Š., M.F., I.M., kadastra numurs 1300 020 0807 Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000143164.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 10.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu Jūrmalā, Talsu šosejā 31 k-25, kas sastāv no administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0807 001 un kopējo platību 303,90 m2, reģistrētas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000501524. Ēka saistīta ar zemesgabalu Talsu šosejā 31/25, Jūrmalā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un pieņemot zināšanai M.F. pilnvarotās personas I.M. 2013.gada 10.janvāra iesniegumu Nr.1.1-39/143-M, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar M. F. (dzimis ***) par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 ar kadastra Nr.1300 020 0807 un kopējo platību 512 m2 (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) daļas 160 m2 platībā nomu līdz 2013. gada 31.decembrim administratīvās ēkas Jūrmalā, Talsu šosejā 31 k-25 ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0807 001 uzturēšanai.

2. Noteikt nomas maksu 6% (sešu procentu) apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, paredzot, ka maksājumi tiek veikti no 2012.gada 1.janvāra. 2013.gada 1.janvārī zemesgabala 512 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 6083. Papildus nomas maksai nomnieks kompensē iznomātājam nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu un atbilstošus grozījumus 2012.gada 2.martā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” noslēgtajā nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3.2/184.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF