Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 117

protokols Nr. 2, 72. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dūņu ceļš 2 daļas patapinājuma līguma
noslēgšanu ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 9.decembra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dūņu ceļš 2, kadastra numurs 1300 026 6108, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6108, trīs pamatceltnēm (kadastra apzīmējums 1300 026 6108 001, 1300 026 6108 002, 1300 026 6108 004) un trīs palīgceltnēm (kadastra apzīmējums 1300 026 6108 003, 1300 026 6108 005, 1300 026 6108 006), nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000039255. Ar 2012.gada 18.aprīļa vienošanos Nr.1.1-16/350 par grozījumiem 2002.gada 2.janvāra pilnvarojuma līgumā Nr.24 nekustamais īpašums Jūrmalā, Dūņu ceļš 2 nodots apsaimniekošanā Pašvaldības aģentūrai „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālās integrācijas valsts aģentūras un Nodarbinātības valsts aģentūras 2011.gada 8.marta vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Jūrmalā, Dūņu ceļš 2 un Eiropas Sociālā fonda finansējuma piešķiršanu Nr.2011/12, Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālās integrācijas valsts aģentūra no 2011.gada 8.marta nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Dūņu ceļš 2 īsteno Eiropas sociālā fonda projektu „Dienas nodarbinātības centrs – specializētā darbnīca” Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/054. Projekts nodrošina pašvaldības līmeņa specializētās darbnīcas sociālo pakalpojumu personām ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar nepietiekamām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām un prasmēm. Projekta pieteikums tika atbalstīts ar 2010.gada 19.augusta Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.599 „Par atbalstu projektu pieteikumiem Eiropas sociālajam fondam, realizējot Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmu alternatīvajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2010. – 2016.gadam”. Lai nodrošinātu vienošanās nosacījumus, Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālās integrācijas valsts aģentūra kā tiešās pārvaldes iestāde savā 2012.gada 27.novembra iesniegumā Nr.1-8/674 lūdz atļaut no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 8.martam bez atlīdzības izmantot Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošās telpas Jūrmalā, Dūņu ceļš 2.

2013.gada 31.janvārī Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts, lietas Nr.28/8580, Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes iesniegums ar lūgumu nodot telpas Jūrmalā, Dūņu ceļš 2 Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālās integrācijas valsts aģentūrai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kā arī, ņemot vērā Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālās integrācijas valsts aģentūras 2012.gada 27.novembra iesniegumu Nr.1-8/674 (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes lietvedībā ar Nr.1.1-28/8580) un Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes 2013.gada 31.janvāra iesniegumu Nr.28/8580, kā arī, lai nodrošinātu Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanas nepārtrauktību, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu starp Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālās integrācijas valsts aģentūru (nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90001790030) un Pašvaldības aģentūru „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” (nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90001876536) par telpu Nr.1 (49,8 m2), Nr.3 (15,2 m2), Nr.4, 5 (5,2 m2), Nr.6, 7 (5,2 m2), Nr.8 (23,6 m2), Nr.13 (70 m2), Nr.16 (36,2 m2), Nr.17 (8,3 m2) mācību korpusā (kadastra apzīmējums 1300 026 6108 004) un telpas Nr.26 (4,2 m2) saimniecības korpusā (kadastra apzīmējums 1300 026 6108 003) Jūrmalā, Dūņu ceļš 2 patapinājumu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 8.martam Eiropas sociālā fonda projekta „Dienas nodarbinātības centrs – specializētā darbnīca” nodrošināšanai.

2. Noteikt, ka Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālās integrācijas valsts aģentūra norēķinās ar Pašvaldības aģentūru „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” par faktiski patērētajiem komunālajiem pakalpojumiem saskaņā ar skaitītāju rādījumiem.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto patapinājuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF