Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 120

protokols Nr. 2, 75. punkts

Par pludmales nogabala Jūrmalā,
no Ērgļu ielas ass Dubultu virzienā iznomāšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 11.decembra lēmumu Nr.1077 „Par Jūrmalas pilsētas Rīgas jūras līča piekrastes peldvietu zonējuma apstiprināšanu” pludmales nogabalam no Ērgļu ielas ass Dubultu virzienā nav noteikts zonējums.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumu Nr.159 „Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Ērgļu ielas ass Dubultu virzienā iznomāšanu” pludmales nogabals tika iznomāts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Herbst & Janson” līdz 2012.gada 31.decembrim.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumu Nr.192 „Pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.730 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.192 „Pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 27.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Herbst & Janson” (vienotais reģistrācijas Nr.40103339170) par pludmales nogabala Jūrmalā, no Ērgļu ielas ass Dubultu virzienā 100 m garumā (saskaņā ar pievienoto plānu) nomu līdz 2013.gada 31.decembrim, ja mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas (tas ir, līdz nomas līguma noslēgšanai) nomnieks samaksā pludmales nogabala nomas maksu 400,00 Ls apmērā un pievienotās vērtības nodokli par nomas gadu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas pludmales nogabala nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF