Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 121

protokols Nr. 2, 76. punkts

Par pludmales nogabala Jūrmalā, aiz Upes ielas ass
Salacas ielas virzienā iznomāšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 11.decembra lēmumu Nr.1077 „Par Jūrmalas pilsētas Rīgas jūras līča piekrastes peldvietu zonējuma apstiprināšanu” pludmales nogabals atrodas Pumpuru peldvietas „Aktīvās atpūtas” zonā.

Aktīvās atpūtas zona – paredzēta individuālai bumbas, badmintona un citu pludmalei piemērotu spēļu spēlēšana; tajā var atrasties arī bērnu rotaļu laukumi un īpaši aprīkotas sporta zonas. Aktīvās atpūtas zonās pēc attiecīgas pašvaldības atļaujas saņemšanas pieļaujama arī publisku pasākumu organizēšana (diskotēkas, vasaras koncerti u.c. uzvedumi un pasākumi); Aktivitātes ar vējdēli, kaitbordu u.c. aktīviem peldlīdzekļiem, kas varētu traucēt peldētājiem, plānotas ārpus peldvietu robežām, taču šo peldlīdzekļu nomas punkti var atrasties aktīvās atpūtas zonā, ja nokļūšanai ūdenī ierīkoti speciāli ar bojām norobežoti koridori.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija lēmumu Nr.322 „Par pludmales nogabala Jūrmalā, aiz Upes ielas ass Gaujas ielas virzienā iznomāšanu” pludmales nogabals tika iznomāts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „GOLDDUST COMPANY” līdz 2012.gada 31.decembrim.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumu Nr.192 „Pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.730 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.192 „Pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 27.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „GOLDDUST COMPANY” (vienotais reģistrācijas numurs 40103544879) par pludmales nogabala Jūrmalā, 50 metrus no Upes ielas ass 100 metru garumā Salacas ielas virzienā (saskaņā ar pievienoto plānu) nomu līdz 2013.gada 31.decembrim, ja mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas (tas ir, līdz nomas līguma noslēgšanai) nomnieks samaksā pludmales nogabala nomas maksu Ls 400,00 apmērā un pievienotās vērtības nodokli par nomas gadu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas pludmales nogabala nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF