Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 9.aprīlīNr. 190

protokols Nr. 8, 1. punkts

Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Jūrmalas ātrā palīdzība” pamatkapitāla samazināšanu
un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu
Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 45.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Samazināt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” (vienotais reģistrācijas numurs 40003279496) pamatkapitālu, dzēšot 80 000 (astoņdesmit tūkstoši) kapitāla daļas.

2. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldības prasījums pret pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība”, kas radies lēmuma 1.punktā noteiktās pamatkapitāla samazināšanas rezultātā, tiek segts ar pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” pamatkapitālā ieguldīto nekustamo īpašumu Jūrmalā, Straumes ielā 1A (kadastra Nr.1300 009 6617), tā mantiskā ieguldījuma vērtībā Ls 80 000 (astoņdesmit tūkstoši lati) , kas sastāv no zemes gabala un uz zemes gabala esošās apbūves, iegūstot to Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Centralizētai grāmatvedībai pēc pamatkapitāla samazināšanas lēmuma 2.punktā minēto nekustamo īpašumu uzņemt Jūrmalas pilsētas domes bilancē.

4. Uzdot pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” kapitāla daļu turētāja pārstāvim dalībnieku sapulcē lemt par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” pamatkapitāla samazināšanu un piekrišanu lēmuma 2.punktā minēto nekustamā īpašuma nodošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF