Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 27.decembra 737.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 8.augusta 466.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2013.gada 18.aprīlīNr. 199

protokols Nr. 9, 10. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
(Mācību korpusa lit.002 rekonstrukcijai bez apjoma palielināšanas Dūņu ceļā 2, Jūrmalā)

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut Jūrmalas pilsētas domei ņemt kredītu Ls 387 547 (EUR 551 429,70) apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, Mācību korpusa lit.002 rekonstrukcijai bez apjoma palielināšanas Dūņu ceļā 2, Jūrmalā, t.sk., pa gadiem:

1.1. 2013.gadā Ls 361 824;

1.2. 2014.gadā Ls 25 723 (EUR 36 600,53). Grozīts ar domes 2013.gada 27.decembra 737.lēmumu

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams 5 gados, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2014.gada 20.septembri.

3. Noteikt, ka kredīta atmaksa tiek garantēta ar budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs

J.Visockis