Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 202

protokols Nr. 9, 14. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.454
„Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014-2020.gadam izstrādes uzsākšanu”

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 8.aprīļa lēmumu Nr.42, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.454 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014-2020.gadam izstrādes uzsākšanu”:

1. Lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„2. Atbildīgo par Programmas izstrādi noteikt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju Juri Visocki.”

2. Lēmuma 3.punktu izteikt šādā redakcijā:

„3. Izveidot Programmas izstrādes vadības grupu šādā sastāvā:

3.1. Juris Visockis - Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs;

3.2. Larisa Loskutova - Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos;

3.3. Gunta Smalkā - Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora pienākumu izpildītāja;

3.4. Vita Zvejniece - Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja;

3.5. Ģirts Brambergs - Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītājs;

3.6. Ligita Maziņa - Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja.”

3. Lēmuma pielikuma 3. punktu izteikt šādā redakcijā:

„3. Par lēmuma izpildi atbild Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Juris Visockis”.

4. Lēmuma pielikuma 6. punktu izteikt šādā redakcijā:

„6. Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi:

Nr.

Rīcība

Izpildes termiņš no līguma noslēgšanas dienas

(2012.gada 10.janvāra līgums Nr.1.1-16.4.3/66)

1.

Sagatavošanās posms

1.1.

Attīstības programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana.

Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna prezentēšana un apspriešana vadības grupā/darba grupā.

Viena mēneša laikā

(līdz 2012.gada februārim)

1.2.

Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību sagatavošana un publicēšana mājas lapā www.jurmala.lv un laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens”.

Viena mēneša laikā

(līdz 2012.gada februārim)

1.3.

Ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām).

2. mēneša laikā

(līdz 2012.gada martam)

1.4.

Seminārs „Jūrmalas pašreizējās situācijas analīze un SVID novērtējums”, iesaistot darba grupu pārstāvjus un citas ieinteresētās puses.

3. mēneša laikā

(līdz 2012.gada aprīlim)

1.5.

Tematisko darba grupu sanāksmju organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu līderus, sanāksmju rezultātu apkopošana.

4.mēneša laikā

(līdz 2012.gada maijam)

2.

Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde

2.1.

Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze. Pašvaldības specializācijas identifikācija un formulēšana. Situācijas raksturojuma prezentācija darba grupām, SVID izstrāde darba grupās.

Visi iegūtie sociālekonomiskie rādītāji, tos prezentējot darba grupām, ir jāattēlo grafiski, parādot to tendences un salīdzinājumu ar kaimiņu pašvaldībām un vidējo reģionā un valstī. Šai attīstības programmas sadaļai jāpievieno grafiskais materiāls.

5.mēneša laikā

(līdz 2012.gada jūnijam)

2.2.

Stratēģiskās daļas izstrāde. Balstoties uz pašreizējās situācijas analīzes rezultātiem tiek formulēta Jūrmalas pilsētas vīzija, prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi.

Šajā posmā jānosaka prioritāšu īstenošanas rezultatīvie rādītāji, pēc kuriem varētu izvērtēt pašvaldības izaugsmi un attīstību.

Šajā posmā Izpildītājam jāorganizē vismaz viens seminārs.

6. mēneša laikā

(līdz 2012.gada jūlijam)

2.3.

Rīcības plāna izstrāde.

Šajā posmā jāapzina pašvaldības projekti un pasākumi septiņu gadu periodam, kas realizējami, lai sasniegtu izvirzītās prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi. Rīcības plānā ir iekļaujama šāda minimālā informācija:

- informācija par projekta ideju – projekta nosaukums, mērķis, aktivitātes un rezultatīvie radītāji;

- informācija par projekta pamatojumu – saistība ar Attīstības programmas noteiktajām prioritātēm, rīcības virzieniem un uzdevumiem, kā arī projektu savstarpējā papildinātība;

- informācija par projekta partneriem un finansējumu;

- informācija par plānoto projekta uzsākšanas un noslēguma laiku.

Jāizstrādā investīciju plāns – Attīstības programmas rīcības plāna sastāvdaļa laika posmam vismaz līdz trīs gadiem.

Šajā posmā Izpildītājam jāorganizē vismaz viens seminārs.

11. mēneša laikā

(līdz 2012.gada decembrim)

2.4.

Ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde.

Plānam jānosaka Attīstības programmas ieviešanas kontroles sistēmu (atbildīgie un to pienākumi), kā arī Attīstības programmas ieviešanas izvērtēšanas un aktualizācijas kārtība.

11.mēneša laikā

(līdz 2012.gada decembrim)

2.5.

Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana Vadības grupā un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejā.

12. mēneša laikā

(līdz 2013.gada janvārim)

3.

Publiskā apspriešana

3.1.

Jūrmalas domes lēmums par Jūrmalas attīstības programmas 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas uzsākšana pēc 12 mēnešiem (sākot ar 2013.gada janvāri)

3.2.

Paziņojuma par attīstības programmas publisko apspriešanu nosūtīšana Rīgas plānošanas reģionam un tā publicēšana mājas lapā www.jurmala.lv un laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens”.

12. mēneša laikā

(līdz 2013.gada janvārim)

3.3.

Attīstības programmas publiskās apspriešanas organizēšana. Tās ietvaros Izpildītājam:

1) jāsagatavo un jāievieto paziņojums par publiskās apspriešanas uzsākšanu;

2) jāorganizē un jāvada publiskās apspriešanas process (jāsniedz atbildes uz jautājumiem, jāorganizē un jāvada publiskās apspriešanas sanāksmes);

3) jāapkopo dokumentu projektu publiskās apspriešanas rezultāti un jāsagatavo publiskās apspriešanas informatīvais ziņojums.

Noslēgums – pēc 14 mēnešiem

(līdz 2013.gada martam)

4.

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

4.1.

Konsultācijas ar vides institūcijām par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesnieguma sagatavošana Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai.

15.mēneša laikā

(līdz 2013.gada aprīlim)

(Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 8.aprīļa lēmums Nr.24)

4.2.

Vides pārskata sagatavošana

18.mēneša laikā

(līdz 2013.gada jūlijam)

4.3.

Sabiedrības informēšana par sagatavoto vides pārskatu, sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

20.mēneša laikā

(līdz 2013.gada septembrim)

4.4.

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par vides pārskata projektu.

21.mēneša laikā

(līdz 2013.gada oktobrim)

5.

Saskaņošana

5.1.

Attīstības programmas redakcijas pilnveidošanu atbilstoši publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem un priekšlikumiem. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Attīstības programmas galīgo redakciju tās tālākai iesniegšanai plānošanas reģionā atzinuma saņemšanai.

Izpildītājam jānodrošina Attīstības programmas dokumentu uzlabošana atbilstoši plānošanas reģiona atzinumam un darba grupās sniegtajiem komentāriem un rekomendācijām.

21. mēneša laikā

(līdz 2013.gada oktobrim)

6.

Apstiprināšana

6.1.

Attīstības programmas gala redakcijas iesniegšana Jūrmalas domē tās apstiprināšanai.

Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam izstrādes procesā radītie dokumenti (darba grupu prezentācijas, grafiskie materiāli, datu faili u.c.).

Attīstības programmas gala redakciju Izpildītājs iesniedz divos eksemplāros drukātā formā un elektroniski (CD).

22. mēneša laikā

(līdz 2013.gada novembrim)

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF