Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 210

protokols Nr. 9, 23. punkts

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”
2012.gada darba plāna izpildi un 2013.gada darba plāna apstiprināšanu

S askaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un Publisko aģentūru likuma 20.panta 2.daļas 3.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2013.gada 19.februāra sēdes protokolu Nr.1.1-62/2, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” 2012.gada darba plānu par izpildītu, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” darba plānu 2013.gadam, saskaņā ar 2.pielikumu.

Priekšsēdētājs

J.Visockis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.210

(protokols Nr.9, 23.punkts)

Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” darba plāna izpilde 2012.gadā

N.p.k.

Plānotais pasākums ( pasākuma kopums)

Sasniedzamais rezultāts, latos

Plānotais izpildes termiņš

Atbildīgais par izpildi

Atzīme par plānoto pasākumu izpildi

1

2

3

4

5

6

1.

Aģentūras pamatdarbība - sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija

1.1.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas pensijas vecuma personām un invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem, nodrošinot šīs personas ar mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju - 119 personām mēnesī

443380

Nepārtraukti

Aprūpes mājās nodaļas vecākā sociālā aprūpētāja

Aprūpēti 116 klienti, neizpilde saistīta ar klientu mirstību un jaunu klientu iestāšanos aprūpes centrā. Izpildīts par 97,5%.

1.2.

Aprūpes mājās pakalpojumu sniegšana personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt - 110 personām mēnesī

149300

Nepārtraukti

Aprūpes mājās nodaļas vecākā sociālā aprūpētāja

Sniegti pakalpojumi 111 klientiem, t.sk. par pilsētas budžeta līdzekļiem 103 un 8 klientiem par maksu.

1.3.

Dienas centra pakalpojumu sniegšana pensijas vecuma personām un invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem -526 personām.

16665

Nepārtraukti

Dienas centra vadītāja

Faktiski apmeklējuši 618 klienti un reģistrētas 9235 apmeklējumu reizes.

1.4.

Naktspatversmes pakalpojumu sniegšana personām bez reģistrētās dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām - 30 personām mēnesī.

41931

Nepārtraukti

Naktspatversmes vadītājs

Nodrošināti pakalpojumi visiem bezpajumtniekiem, kuri bija nonākuši krīzes situācijā, pavisam 79 personas. Kopā 3631 apmeklējumu reizes.

1.5.

Speciālā autotransporta pakalpojumu sniegšana personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu - 73 personām.

19018

Nepārtraukti

Speciālā autotransporta nodaļas vadītājs

Izpildīts. Speciālā autotransporta pakalpojumi sniegti 82 personām - 1736 pārvadājumu reizes, t.sk.:65 personām, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko autotransportu (456 pārvadājumu reizes), 9 hemodialīzes klientiem (914 pārvadājumu reizes) un 8 skolēniem ar funkcionālajiem traucējumiem. (366 pārvadājumu reizes).

1.6.

Zupas virtuves pakalpojumu sniegšana ārkārtas situācijā nonākušām personām - vidēji 120 personām dienā.

15037

Nepārtraukti

Ēdināšanas sektora vadītāja

Nodrošināts visām personām, kuras saņēmušas šim nolūkam paredzētos talonus. Kopā izsniegti taloni zupas saņemšanai 19190 personām, vidēji dienā 76 personas.

1.7.

Servisa dzīvokļa pakalpojuma attīstīšana Jūrmalā. Sniegt servisa dzīvokļa pakalpojumus divās adresēs.

Nepārtraukti

Aprūpes mājās nodaļas vecākā sociālā aprūpētāja

Izpildīts. Serivsa dzīvokļa pakalpojumus nodrošinam nepārtraukti. Viena no klientiem mirusi, ir nodrošināts pakalpojums citai klientei. Kopā saņēmušas šo pakalpojumu 4 personas.

2.

Maksas pakalpojumi

2.1.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi -33 personām mēnesī

122954

Nepārtraukti

Direktores vietniece sociālās aprūpes jomā

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi maksas klientiem nodrošināti atbilstoši plānam vidēji 33 klientiem mēnesī. Klientu mainība: iestājās 17 klienti, izstājās 19.

2.2.

Pārējie maksas pakalpojumu sniegšana, baseina, saunas pakalpojumi, ēdināšanas pakalpojumi, nometņu dalībnieku izmitināšana.

57000

Nepārtraukti

Maksas pakalpojumu nodaļas vadītāja

Maksas pakalpojumu plāns nav izpildīts par pakalpojumiem, kuri pēc Valsts kontroles aizrādījumiem neatbilst aģentūras darbībai t.i.banketi LVL 5239 un prece realizācijai kioskā LVL 600, t.i.10,1% no plāna.

3.

Veselības aprūpes pieejamības pakalpojumi

3.1.

Veselības aprūpes pieejamības pakalpojumu sniegšana, t.sk.fizioterapeita un ergoterapeita pakalpojumi - 600 personām.

14067

Nepārtraukti

Direktores vietniece sociālās aprūpes jomā

Izpildīts. Strēlnieku prosp.38 -fizioterapeita nodarbības 3177- 529 pacienti, ergoterapeita nod. 551- 104 pacienti, kopā 881 pacienti. Fizioterapeita nodarbības Dienas centrā, Nometņu ielā 2a-1437, 254 pacienti.

3.2.

Metadona farmakoterapija līdz 10 personām mēnesī.

4687

Nepārtraukti

Direktores vietniece sociālās aprūpes jomā

Izpildīts. Metadona farmakoterapijas pakalpojumus saņem 12 personas 10 plānoto vietā. Izpilde 120%.

4.

Dalība Eiropas sociālā fonda projektos

4.1.

ESF projekta "Pavadoņa, asistenta pakalpojuma ieviešana un nodrošināšana Jūrmalā" turpināšana un pakalpojuma sniegšana Jūrmalas iedzīvotājiem

44324

Nepārtraukti

Projekta vadītāja

Izpildīts. Projekts tiek īstenots atbilstoši plānam. Pakalpojumu saņēmšas 208 personas.

4.2.

ESF projekta "Grupu dzīvokļu pakalpojuma ieviešana un nodrošināšana Jūrmalā" uzsākšana un īstenošana 22 personām mēnesī

47967

Nepārtraukti

Projekta vadītāja

Šī projekta uzsākšana paredzēta no 2012.gada 1.decembra, sakarā ar telpu renovācijas plānu objektā Dūņu ceļš 2.

4.3.

NVA nodarbinātības un konkurētspējas projektu īstenošana aģentūrā

1289

līdz 21.05.2012.

I.Grāvelsina

Izpildīts noteiktajā termiņā.

5.

Pasākumi pakalpojumu nodrošināšanai

5.1.

Sniegto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātes atbilstības nodrošināšana saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Nepārtraukti

Visu struktūrvienību vadītāji

Izpildīts. LR Veselības ministrijas Veselības inspekcijas 08.03.2012. kontroles akts Nr.AA 048662 slēdziens-pārbaudē konstatēts, ka atbilst normatīvo aktu prasībām.

5.2.

Darba plānu sastādīšana, atbilstoši aģentūras mērķim un uzdevumiem.

01.02.2012.

Visu struktūrvienību vadītāji

Izpildīts. Visi struktūrvienību vadītāji iesnieguši darba plānus termiņā.

5.3.

Iepirkumu plāna sastādīšana, iepirkumu veikšana un līgumu izpildes kontrole

01.02.2012.

Visu struktūrvienību vadītāji, M.Liepkalne

Izpildīts.Veikti četri iepirkumi Iepirkuma likuma 8' panta kārtībā – 1.)Medikamentu un vienreizējas lietošanas preču piegāde;2) Autiņbiksīšu piegāde; 3) Ēdienu piedevas un dažādas pārtikas preces; 4)Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumi.
Veikti 4 iepirkumi ar līgumcenu no 1000 līdz 2999 Ls bez PVN saskaņā ar JPD rīkojumu – 1)auto remonta un apkopes pakalpojumi; 2) Sieviešu, vīriešu apģērbu un gultas veļas piegāde; 3)Karstā ūdens siltummaiņa piegāde;4)Peldbaseina konstrukciju detalizēta tehniskā apsekošana. Iepirkumi līdz 999 Ls tiek veikti, noslēdzot Līgumu vai uz pavadzīmes – rēķina pamata.

5.4.

Maksas pakalpojumu cenu apstiprināšana ar saistošiem noteikumiem

01.03.2012.

Maksas pakalpojumu nodaļas vadītāja

Cenas apstiprinātas arJūrmalas pilsētas domes 05.04.2012. Saistošajiem noteikumiem Nr.16 , 28.06.2012.lēmumu Nr.341 , 30.08.2012.lēmumu Nr.475 . Cenu apstiprināšanas termiņa nobīde saistīta ar lielo informācijas apjomu, tā apstrādi un saskaņošanu.

5.5.

Iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu par pašvaldības rīcībā esošā autotransporta un tālruņa izmantošanu sagatavošana.

01.02.2012.

S.Ulmane-Fridrihsone

Izpildīts. Izdots rīkojums par limitiem un normām un atbildīgie darbinieki iepazīstināti ar to, kā arī tiek ievērotas nomas ikdienas darbā.

5.6.

Darbinieku un klientu iesaistīšana lēmumu pieņemšanā dažās aģentūras darbības jomās

Regulāri

Visu struktūrvienību vadītāji

Izpildīts. Klientu iesaistīti padomes darbā, piedalās sēdēs izskatot klientu pārkāpumus. Ēdienkaršu sastādīšana un apstiprināšana notiek ar klientu padomes līdzdalību. Reizi mēnesī notiek klientu mēnešu jubilāru sumināšana. Oktobris - senioru mēnesis, tā laikā notikušas daudz dažādas aktivitātes visā pilsētā. Dalība sabiedriskos pasākumos, piemēram, Puķu balle Baltijas valstu senioriem. regulāras klientu un darbinieku kopsapulces dažādu jautājumu risināšanai, 2012.gadā notikušas 3 kopsapulces.

5.7.

Klientu apmierinātības un pakalpojuma kvalitātes novērtēšana.

1 reizi gadā

A.Sproste

Izpildīts. Veikta klientu anketēšana 2012.g.decembrī. Rezultātā apmierinātība ar sociālās aprūpes pakalpojumiem -91,3%, ar sociālā darba pakalpojumiem 89,7%.

5.8.

Darbinieku ikgadējā atvaļinājuma plānu sagatavošana un apstiprināšana.

15.02.2012.

I.Grāvelsina

Izpildīts.

5.9.

Darbinieku prasmju un kompetences līmeņa celšana izmantojot mērķtiecīgo apmācību programmas. Darbinieku kvalifikācijas celšanas plāna sagatavošana un apstiprināšana.

01.03.2012.

I.Grāvelsina, S.Šteinberga

Izpildīts.1."Pirmā palīdzība" (15 stundas) ir apguvuši 22 darbinieki 2. "Klientu ar demenci sociālā aprūpe" ( 8 stundas) ir apguvuši 88 darbinieki. 3.Mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" apguvuši 18 darbinieki. Sagatavota 8 stundu apmācību programma "Grāmatvedības darba organizēšana pašvaldības aģentūrā "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs".

5.10.

Darba aizsardzības, ugunsdrošības prasību ievērošanas un drošas darba un dzīves vides uzturēšanas un nodrošināšanas pasākumu un ikgadējo darbinieku apmācību un instruktāžu veikšana.

01.03.2012.

U.Jākobsons

Izpildīts.

5.11.

Aģentūras pamatdarbības atļauju un licenču atjaunošana

01.02.2012.

S.Šteinberga

Izpildīts. Atjaunotas 2 licences un saņemta jauna.

5.12.

Amata aprakstu aktualizēšana atspoguļojot pārmaiņas pienākumos atbilstošā sfērā, saskaņā ar profesiju klasifikatoru.

01.04.2012.

I.Grāvelsina

Izpildīts. Vairāki amatu apraksti aktualizēti visā pārskata periodā: 17.04.2012.-Direktores vietniekam-maksas pakalpojumu nodaļas vadītājam; Pavāram, Pavāra palīgam; Viesmīlim, Galvenajam inženierim; Tehniskajam strādniekam; Dežurantam; Sporta instruktoram; Kasierim; Veļas pārzinim; Nakts patversmes vadītājam; Aprūpes mājās nodaļas vadītājam; 19.11.2012.-Ekonomistam; 01.09.2012.-Aprūpētājam; 23.02.2012.-Noliktavas pārzinim.

5.13.

Baseina bļodas ekspertīzes veikšana

01.04.2012.

M.Liepkalne

Izpildīts. Saņemts eksperta slēdziens.

5.14.

Ikmēneša faktisko ieņēmumu un izdevumu pārraudzības un kontroles veikšana

1 reizi mēnesī

S.Ulmane-Fridrihsone

Izpildīts. Kontrole regulāra.

5.15.

Priekšlikumu par pašvaldību budžeta finanšu līdzekļu izmaiņām sagatavošana un iesniegšana.

Pēc vajadzības

S.Ulmane-Fridrihsone

Izpildīts. Iesniegti un apstiprināti budžeta līdzekļu grozījumi pa ekonomsikās klasifikācijas kodiem.

5.16.

Sanāksmju, sapulču rīkošana struktūrvienību informācijas apmaiņas nodrošināšanai un darba plāna aktualizēšanai.

2 reizes mēnesī

I.Grāvelsina

Izpildīts. Notiek 2 reizes mēnesī.

5.17.

Sanitāri higiēnisko prasību ievērošanas aģentūrā nodrošināšana, regulāru pārbaužu veikšana objektos, darbinieku medicīnisko veselības pārbaužu termiņu ievērošana

1xpārbaudes termiņa laikā, darba gaitā-regulāri

A.Voronkova

Darbinieku medicīniskās veselības pārbaudes veiktas pilnībā, saskaņā ar plānu. Sanitāri higiēniskās prasības atbilst pilnībā.

5.18.

Darbinieku darba kvalitātes pārbaudes un izvērtējuma nodrošināšana

1x gadā

I.Grāvelsina

Pārbaudes laikā pieņemot darbinieku novērtēšana notiek regulāri, bez izņēmuma. Saskaņā ar domes rīkojumu līdz 01.11.2012.notiek darbinieku ikgadējā novērtēšana.

5.19.

Telpu kosmētiskā remonta veikšana, nodrošinot telpu drošu ekspluatāciju, vides pieejamību.

Regulāri finanšu līdzekļu ietvaros

U.Jākobsons

Izpildīts finanšu līdzekļu ietvaros. Ārdurvju nomaiņa- 1 gab., logu maiņa-8 gab., griestu un sienu kosmētiskais remonts virtuves blokā pēc Sanitārās inspekcijas prasībām. 4 istabiņu kosmētiskais remonts. Sanitāro mezglu iemītnieku istabiņās uzlabošanas pasākumi - 8 podu nomaiņa, 26 maisītājkrānu nomaiņa. Ūdens un kanalizācijas sistēmas apkopes darbi -1 reizi veikta iekšējo kanalizācijas cauruļvadu tīrīšana ar augstspiedienu. Karstā ūdens siltummaiņa pilnīga nomaiņa siltummezglā.

5.20.

Dalība Latvijas pašvaldību aprūpes institūciju apvienības darbā. Pieredzes apmaiņa, piedalīšanās darba plānošanā un aktuālo jautājumu risināšanā Latvijas pašvaldību savienībā

Visu gadu

A.Bērzupe

Izpildīts. Reizi cetuksnī aģentūra piedalās rīkotajās sēdēs.

5.21.

Studentu prakšu vietas nodrošināšana aģentūrā

Visu gadu

S.Šteinberga

Izpildīts. Noslēgts līgums par topošo podologu praksi aprūpes centrā un šobrīd praksi jau iziet podologi. Aprūpes centrā praktizē arī topošie sociālie darbinieki no Liepājas universitātes, Kristīgās akadēmijas un Latvijas Universitātes. Organizētas prakses arī ārvalstu studentiem no Lietuvas Šauļu un Utenas valsts koledžām; Vācijas izglītības centra "AWO Bilgung Zentrum"; Zviedrijas Risbergska skolas.

5.22.

Profesionālās pilnveides kursu piedāvājumu izstrādāšana dažādās tēmās sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem

Pēc vajadzības

S.Šteinberga

Izpildīts.

5.23.

Grāmatvedības saimniecisko darījumu uzskaite un aktualizēšana struktūrvienībās, nodrošinot atbildīgo personu kvalifikācijas pilnveidi, apmācības un iekšējo kontroli

Regulāri

S.Ulmane-Fridrihsone

Izpildīts.

5.24.

Aģentūras darbības procesu pārskatīšana, pārraudzība, iekšējā kontrole un kļūdu indentificēšana

1 reizi ceturksnī

Struktūrvienību vadītāji

Izpildīts.

5.25.

Piedalīšanās pašvaldības izsludinātajos projektu konkursos.

Atbilstoši nolikuma termiņam

Struktūrvienību vadītāji

Izpildīts. Projekts "Vingrošana ūdenī kā metode liekā svara mazināšanai". Sākumā projektā bija plānoti 70 dalībnieki ar liekā svara problēmām., faktiski projektā piedalījās 75 dalībnieki. Projekta pirmajā kārtā piedalījās 2 dalībnieku grupas, kopumā – 39 jūrmalnieki. Papildus piešķirtais finansējumam ļāva vēl 36 jūrmalniekiem nodarboties ar vingrošanu ūdenī.

5.26.

AĢENTŪRAS klientu un citas personu konsultēšana pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu jautājumos, kā arī praktiskas palīdzības šo jautājumu kārtošanā sniegšana.

Pēc vajadzības

V.Utāne

Izpildīts. Kopumā klientiem un apmeklētājiem sniegtas 72 konsultācijas, sagatavoti 30 dažāda veida dokumenti, klientu interešu aizstāvībai veikta dokumentu tulkošana no valsts valodas uz krievu valodu un otrādi.

5.27.

Informatīva rakstura materiālu par AĢENTŪRAS sniegtajiem pakalpojumiem sagatavošana un izplatīšana, izmantojot dažādus informācijas pārraides kanālus -laikrakstus, mājas lapu. Aģentūras mājas lapas aktualizēšana un papildināšana.

Regulāri

S.Šteinberga, A.Sproste, G.Stepiņa

Izpildīts.

5.28.

Informācijas sagatavošana un sniegšana Sabiedrisko attiecību nodaļai

Regulāri

I.Grāvelsina

Izpildīts.

5.29.

Budžeta projekta sagatavošana un iesniegšana 2013.gadam

Saskaņā ar rīkojumu

S.Ulmane-Fridrihsone

Izpildīts.

5.30.

Citu vienreizēju uzdevumu, kas AĢENTŪRAI uzdoti ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem, veikšanu.

Saskaņā ar norādījumiem

Visu struktūrvienību vadītāji

Izpildīts, saskaņā ar norādījumiem2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.210

(protokols Nr.9, 23.punkts)

Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” darba plāns 2013.gadam

N.p.k.

Plānotais pasākums ( pasākuma kopums)

Plānotais izpildes termiņš

Atbildīgais par izpildi

Atzīme par izpildi

1

2

4

5

6

1.

Aģentūras pamatdarbība - sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija

1.1.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas pensijas vecuma personām un invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem, nodrošinot šīs personas ar mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju - 119 personām mēnesī

Nepārtraukti

Aprūpes mājās nodaļas vadītāja

1.2.

Aprūpes mājās pakalpojumu sniegšana personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt - 110 personām mēnesī

Nepārtraukti

Vecākā sociālā aprūpētāja

1.3.

Dienas centra pakalpojumu sniegšana pensijas vecuma personām un invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem -kopā 700 personas, palielinot apmeklējuma reizes līdz 12 000 gadā. Organizēt Dienas centra pāreju uz Skolas ielu 44, Jūrmalā viena mēneša laikā pēc telpu nodošanu ekspluatācijā. Nodrošināt Dienas centra kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un efektīvu telpu izmantošanu atbilstoši mērķim nodrošināšana.

Nepārtraukti

Dienas centra vadītāja

1.4.

Naktspatversmes pakalpojumu sniegšana personām bez reģistrētās dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām - 30 personām mēnesī.

Nepārtraukti

Naktspatversmes vadītājs

1.5.

Speciālā autotransporta pakalpojumu sniegšana personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu - 75 personām.

Nepārtraukti

Nodaļas vadītājs -dispičers

1.6.

Zupas virtuves pakalpojumu nodrošināšana ārkārtas situācijā nonākušām personām - vidēji 80 personām dienā.

Nepārtraukti

Saimniecības vadītāja

1.7.

Servisa dzīvokļa pakalpojuma attīstīšana Jūrmalā, servisa dzīvokļa pakalpojumu sniegšana divās adresēs.

Nepārtraukti

Vecākā sociālā aprūpētāja

1.8.

Dienas aprūpes centra pakalpojumu sniegšana personām ar garīgās veselības traucējumiem, kopā 35 personām, Dūņu ceļā 2.

Nepārtraukti

Dienas aprūpes centra vadītāja

2.

Maksas pakalpojumi

2.1.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana -35 personām mēnesī.

Nepārtraukti

Aprūpes mājās nodaļas vadītāja

2.1.

Aprūpes mājās klientiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana -6 personām mēnesī.

Nepārtraukti

Aprūpes mājās nodaļas vadītāja

2.2.

Pārējo maksas pakalpojumu- baseina, saunas, ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, nometņu dalībnieku izmitināšana.

Nepārtraukti

Direktores vietniece - maksas pakalpojumu nodaļas vadītāja

3.

Veselības aprūpes pieejamības pakalpojumi

3.1.

Veselības aprūpes pieejamības pakalpojumu sniegšana, t.sk.fizioterapeita un ergoterapeita pakalpojumi - 600 personām.

Nepārtraukti

Aprūpes mājās nodaļas vadītāja

3.2.

Metadona farmakoterapija nodrošināšana līdz 12 personām mēnesī.

Nepārtraukti

Aprūpes mājās nodaļas vadītāja

4.

Dalība Eiropas sociālā fonda projektos

4.1.

ESF projekta "Pavadoņa, asistenta pakalpojuma ieviešana un nodrošināšana Jūrmalā" turpināšana un pakalpojuma pēctecības nodrošināšana Jūrmalas iedzīvotājiem Dūņu ceļā 2.

Nepārtraukti

Projekta vadītāja

4.2.

ESF projekta "Grupu dzīvokļu pakalpojuma ieviešana un nodrošināšana Jūrmalā" uzsākšana un īstenošana 22 personām mēnesī.

Nepārtraukti

Projekta vadītāja

4.3.

NVA nodarbinātības pasākumu īstenošana AĢENTŪRĀ (bezdarbnieku nodarbināšana projekta ietvaros)

Nepārtraukti

Personāla vadītāja

5.

Pasākumi pakalpojumu nodrošināšanai

5.1.

Sniegto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātes atbilstības nodrošināšana saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Nepārtraukti

Visu struktūrvienību vadītāji

5.2.

Darba plānu sastādīšana, atbilstoši aģentūras mērķim un uzdevumiem.

01.02.2013.

Visu struktūrvienību vadītāji

Izpildīts.

5.3.

Iepirkumu plāna sastādīšana, iepirkumu veikšana un līgumu izpildes kontrole.

Nepārtraukti

Iepirkumu komisija

5.4.

Maksas pakalpojumu cenu apstirpināšana.

01.06.2013.

Direktores vietniece -maksas pakalpojumu nodaļas vadītāja

5.5.

Iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu par pašvaldības rīcībā esošā autotransporta un tālruņa izmantošanu sagatavošana.

01.03.2013.

Galvenā grāmatvede

Izpildīts. 31.01.2013.stājies spēkā Rīkojums "Par tālruņu limitiem", 21.02.2013.apstiprināts Rīkojums Nr.01-19/7 "Par autotransporta līdzekļu izmantošanu dienesta vajadzībām".

5.6.

Darbinieku un klientu iesaistīšana lēmumu pieņemšanā dažās aģentūras darbības jomās

Regulāri

Visu struktūrvienību vadītāji

5.7.

Klientu apmierinātības un pakalpojuma kvalitātes novērtēšana.

1 reizi gadā

Sociālā darbiniece

5.8.

Darbinieku ikgadējā atvaļinājuma plānu sagatavošana un apstiprināšana.

15.02.2013.

Personāla vadītāja

Izpildīts.

5.9.

Darbinieku prasmju un kompetences līmeņa celšana izmantojot mērķtiecīgo apmācību programmas. Darbinieku kvalifikācijas celšanas plāna sagatavošana un apstiprināšana.

Pēc vajadzības

Personāla vadītāja

Izpildīts.

5.10.

Darba aizsardzības, ugunsdrošības prasību ievērošanas un drošas darba un dzīves vides uzturēšanas un nodrošināšanas pasākumu un ikgadējo darbinieku apmācību un instruktāžu veikšana.

Nepārtraukti

Darba aizsardzības speciālists, galvenais inženieris

5.11.

Aģentūras pamatdarbības atļauju un licenču atjaunošana un jaunu atļauju saņemšana

Pēc vajadzības

Aprūpes mājās nodaļas vadītāja

5.12.

Amata aprakstu aktualizēšana atspoguļojot pārmaiņas pienākumos atbilstošā sfērā, saskaņā ar profesiju klasifikatoru.

Pēc vajadzības

Personāla vadītāja

5.13.

Ikmēneša faktisko ieņēmumu un izdevumu pārraudzības un kontroles veikšana

1 reizi mēnesī

Galvenā grāmatvede

5.14.

Priekšlikumu par pašvaldību budžeta finanšu līdzekļu izmaiņām sagatavošana un iesniegšana.

Pēc vajadzības

Galvenā grāmatvede

5.15.

Sanāksmju, sapulču rīkošana struktūrvienību informācijas apmaiņas nodrošināšanai un darba plāna aktualizēšanai.

2 reizes mēnesī

Personāla vadītāja

5.16.

Sanitāri higiēnisko prasību ievērošanas aģentūrā nodrošināšana, regulāru pārbaužu veikšana objektos, darbinieku medicīnisko veselības pārbaužu termiņu ievērošana.

1xpārbaudes termiņa laikā, darba gaitā-regulāri

Vecākā medicīnas māsa

5.17.

Darbinieku darba kvalitātes pārbaudes un izvērtējuma nodrošināšana

1x gadā

Personāla vadītāja

5.18.

Telpu kosmētiskā remonta veikšana, nodrošinot telpu drošu ekspluatāciju, vides pieejamību. Virtuves sektora viena kabineta kosmētiskais remonts. Virtuves koridoru sienu remonts atbilstoši Sanitārās inspekcijas prasībām. 3 logu nomaiņa darba kabinetos. Ventilācijas sistēmas remonts. Siltumapgādes cauruļvadu nomaiņa avārijas situāciju novēršanai.

Regulāri finanšu līdzekļu ietvaros

Galvenais inženieris

5.19.

Dalība Latvijas pašvaldību savienības darbā. Pieredzes apmaiņa, piedalīšanās darba plānošanā un aktuālo jautājumu risināšanā Latvijas pašvaldību savienībā

Visu gadu

Direktore

5.20.

Studentu prakšu vietas nodrošināšana aģentūrā

Visu gadu

Aprūpes mājās nodaļas vadītāja

5.21.

Profesionālās pilnveides kursu piedāvājumu izstrādāšana dažādās tēmās sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem

Pēc vajadzības

Aprūpes mājās nodaļas vadītāja

5.22.

Grāmatvedības saimniecisko darījumu uzskaite un aktualizēšana struktūrvienībās, nodrošinot atbildīgo personu kvalifikācijas pilnveidi, apmācības un iekšējo kontroli

Regulāri

Galvenā grāmatvede

5.23.

Aģentūras darbības procesu pārskatīšana, pārraudzība, iekšējās kontroles veikšana un kļūdu identificēšana.

1 reizi ceturksnī

Struktūrvienību vadītāji

5.24.

Piedalīšanās pašvaldības izsludinātajos projektu konkursos.

Atbilstoši nolikuma termiņam

Struktūrvienību vadītāji

5.25.

AĢENTŪRAS klientu un citas personu konsultēšana pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu jautājumos, kā arī praktiskas palīdzības šo jautājumu kārtošanā sniegšana.

Pēc vajadzības

Juriskonsulte

5.26.

Informatīva rakstura materiālu par AĢENTŪRAS sniegtajiem pakalpojumiem sagatavošana un izplatīšana, izmantojot dažādus informācijas pārraides kanālus -laikrakstus, mājas lapu. Aģentūras mājas lapas aktualizēšana un papildināšana.

Regulāri

Struktūrvienību vadītāji, projektu vadītāji

5.27.

Informācijas sagatavošana un sniegšana Sabiedrisko attiecību nodaļai

Regulāri

Personāla vadītāja

5.28.

Budžeta projekta sagatavošana un iesniegšana 2014.gadam

Saskaņā ar rīkojumu

Galvenā grāmatvede

5.29.

Citu vienreizēju uzdevumu, kas AĢENTŪRAI uzdoti ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem, veikšanu.

Saskaņā ar norādījumiem

Direktore


Lejupielāde: DOC un PDF