Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 211

protokols Nr. 9, 25. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Induļa ielā 2

Pamatojoties uz O.S. (personas kods ***) iesniegumu Nr.1.2-1/1104 ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 016 2807 001) un palīgceltni Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 016 2807 002) Jūrmalā, Induļa ielā 2, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2013.gada 03.aprīļa sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.4991, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, kredītiestādes izziņa, izdruka par deklarētajām personām adresē.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2013.gada 3.aprīļa protokolu Nr.04, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam O.S. (personas kods ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 016 2807 001) un palīgceltni Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 016 2807 002) Jūrmalā, Induļa ielā 2.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu .

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF