Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 212

protokols Nr. 9, 26. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Kāpu ielā 107

Pamatojoties uz akciju sabiedrības „Reverta” (vienotais reģistrācijas Nr.40003074590) iesniegumu Nr.1.2-1/454 ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 (būvju kadastra apzīmējums 1300 016 0401 001) un palīgceltnes Nr.002, Nr.007 (būves kadastra apzīmējumi 1300 016 0401 002, 1300 016 0401 007) Jūrmalā, Kāpu ielā 107, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2013.gada 5.februāra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.4092, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, kultūrvēsturiskās vides novērtējums, izdruka par deklarētajām personām adresē.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-02/539 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2012.gada 5.februāra protokolu Nr.02, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam akciju sabiedrībai „Reverta” (vienotais reģistrācijas Nr.40003074590) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 016 0401 001) un palīgceltnes Nr.002, Nr.007 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 016 0401 002, 1300 016 0401 007) Jūrmalā, Kāpu ielā 107.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF