Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 214

protokols Nr. 9, 28. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Turaidas ielā 32

Pamatojoties uz M.K.E.H. – L. (dzimusi ***) pilnvarotās personas E.B. (personas kods ***) 02.04.2013 iesniegumu Nr.1.2-1/1217 ar lūgumu atļaut nojaukt administratīvo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 6507 001) Jūrmalā, Turaidas ielā 32, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2013.gada 3.aprīļa sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.100000184696, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, kultūrvēsturiskās vides novērtējums, pilnvaras.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz VKPAI 2013.gada 7.marta atzinumu Nr.11-02/500 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2013.gada 3.aprīļa protokolu Nr.04, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam M.K.E.H.-L. (dzimusi ***) atļaut nojaukt administratīvo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 6507 001) Jūrmalā, Turaidas ielā 32.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF