Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 227

protokols Nr. 9, 41. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Dāvja ielā 14, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmērnieks.lv” biroja administratores K.A. 2013.gada 8.martā iesniegto iesniegumu Nr.11JU-03.3/6 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Dāvja iela 14, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 016 4601) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijasmērnieks.lv” ir saņēmusi zemes vienības Dāvja ielā 14, Jūrmalā kopīpašnieka G.V. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 13.decembra lēmumu Nr.681 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Dāvja ielā 14, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42Nr.42aļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2012.gada 18.septembra spriedumā nospriesto, (Lietas Nr.C17095107).

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Dāvja ielā 14, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Dāvja ielā 14, Jūrmalā ar kopējo platību 2441m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1221m2 platībā un piešķirot adresi Dāvja iela 14A, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Dāvja ielā 14, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 1220m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Dāvja ielā 14, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Zemes vienībai Dāvja ielā 14, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1. nosakot jaunus apgrūtinājumus:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienības daļa 153m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.2.3. zemes vienība atrodas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorijā ap kultūras pieminekli pilsētās (14010102).

2.3. Uzdot zemes vienības Dāvja ielā 14, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Dāvja ielā 14A, Jūrmalā ar kopējo platību 1221m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Dāvja ielā 14A, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Dāvja ielā 14A, Jūrmalā:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemes vienības daļa 320m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

3.2.3. zemes vienība atrodas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorijā ap kultūras pieminekli pilsētās (14010102);

3.2.4. zemes vienības daļa 11m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kanalizāciju (120401).

3.3. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 016 4601 001 un saimniecības ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 016 4601 002 no adreses Dāvja iela 14, Jūrmala uz adresi Dāvja iela 14A, Jūrmala.

3.4. Uzdot zemes vienības Dāvja ielā 14A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF