Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 244

protokols Nr. 9, 63. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 44 daļas nodošanu patapinājumā
(Pašvaldības aģentūrai „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”)

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14 panta otrās daļas 3.punktu un lai nodrošinātu pašvaldības aģentūru „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” ar telpām dienas centra pensionāriem izveidošanai, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot patapinājumā Pašvaldības aģentūrai „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 44 (kadastra numurs 1300 020 0707) daļu, kas sastāv no šādām pirmā stāva telpu grupām ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0707 001 003 telpām (saskaņā ar 2013.gada 11.marta ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu):

Nr. p/k

Telpu |Nr.

Telpu nosaukums

Platība (m2)

1.

1

Vējtveris

5.2

2.

2

Kabinets

21.4

3.

3

Tualete

2.9

4.

4

Tualete

2.3

5.

5

Tualete

3.1

6.

8

Nodarbību telpa

25

7.

9

Palīgtelpa

3.8

8.

10

Garderobe

10.5

9.

11

Nodarbību telpa

18.8

10.

12

Gaitenis

5.6

11.

13

Kabinets

10.6

12.

14

Virtuve

16.7

13.

15

Radošā darbnīca

30.3

14.

16

Zāle nodarbībām

73.5

15.

17

Halle; gaitenis

49

Telpu kopējā platība:

278.7

un zemesgabala Jūrmalā, Skolas ielā 44 (kadastra numurs 1300 020 0707, kopējā platība 3878 m2) domājamo daļu 351,81m2 platībā.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF