Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 2.maijāNr. 258

protokols Nr. 10, 8. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Turaidas ielā 14

Pamatojoties uz A.A. (personas kods ***) 2013.gada 25.februāra iesniegumu Nr.1.2-1/770 ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 3410 001) un palīgēku Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 3410 002) Jūrmalā, Turaidas ielā 14, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2013.gada 5.marta sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.100000060037, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, pilnvara, ēkas kultūrvēsturiskās vides novērtējums, izdruka par deklarētajām personām dzīvesvietā.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-02/819 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2.septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2013.gada 5.marta protokolu Nr.03, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam A.A. (personas kods ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 3410 001) un palīgēku Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 3410 002) Jūrmalā, Turaidas ielā 14.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

3. Īpašniekam A.A. (personas kods ***) pie ēkas nojaukšanas vēsturisko būvdetaļu paraugi nododami Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas krājumu glabātuvē.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF