Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2018.gada 14.jūnija 302.lēmumu

2013.gada 2.maijāNr. 260

protokols Nr. 10, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 3.marta lēmumā Nr.104
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 73”

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk tekstā – Dome) 2011.gada 3.martā pieņēma lēmumu Nr.104 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 73”.

Lēmuma 1.punktā būvniecības pasūtītājam Borisam Kružkinam (personas kods 270330-10679) uzdots līdz 2012.gada 31.decembrim novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas. Atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā izstrādāt, saskaņot un Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu saimniecības ēkai, liters Nr.2 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 4107 002) un dzīvojamās mājas piebūvei, liters Nr.1 ”b” (būves kadastra apzīmējums 1300 014 4107 001), saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai un nodot minētas būves ekspluatācijā.

Pilsētplānošanas nodaļa 2011.gada 18.martā saņēma Aleksandra Pētersona vēstuli (lietas Nr.1.1-39/2427-P) ar informāciju par būvniecības pasūtītāja Borisa Kružkina (personas kods 270330-10679) nāvi (miršanas apliecība LV AE 0768944, 2011.gada 8.marts) un, ka mantošanas tiesības tiks lemtas pēc likumdošanas.

2011.gada 8.martā īpašuma tiesības kā kopīpašniekam noformētas uz Aleksandru Pētersonu (personas kods 070152-11815).

2013.gada 11.aprīlī Pilsētplānošanas nodaļa saņēma kopīpašnieka Aleksandra Pētersona iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/1392) ar apstiprinājumu, ka vēlas sadarboties ar Domi, lai sakārtotu tehnisko dokumentāciju. Tas nozīmē, ka Aleksandrs Pētersons ir gatavs izstrādāt būvprojekta dokumentāciju patvaļīgi uzbūvētajiem būvapjomiem, to akceptēt būvvaldē, saņemt būvatļauju un nodot uzbūvēto būvapjomu ekspluatācijā.

Iepazīstoties ar lietas materiāliem, uzklausot administratīvā procesa dalībnieku argumentus un paskaidrojumus šajā lietā, Dome lietā konstatē šādus faktus.

Saskaņā ar Jūrmalas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.4928, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 014 4107 (turpmāk tekstā - īpašums) īpašnieki ir Margarita Baraboļa (personas kods 290762-10418) īpašumtiesības nostiprinātas 1999.gada 11.jūnijā un Aleksandrs Pētersons (personas kods 070152-11815) īpašumtiesības nostiprinātas 2011.gada 11.aprīlī, attiecīgi katram 7/12 un 5/12 domājamās daļas. Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka lit.1 un palīgceltne lit.2.

Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz kopīpašnieka Aleksandra Pētersona iesniegumu Pilsētplānošanas nodaļai.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

Dome, novērtējusi lietas apstākļus un iesniegumā minētos argumentus, secina, ka pieņemams lēmums par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 3.marta lēmuma Nr.104(protokols Nr.5, 10.punkts). „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 73” grozījumiem, pagarinot lēmuma 1.punkta izpildes termiņu līdz 2014.gada 31.janvārim.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 3.marta lēmumā Nr.104 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 73”, lēmuma 1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1. Būvniecības pasūtītājam Aleksandram Pētersonam, personas kods 070152-11815, novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā Zemeņu ielā 73, Jūrmalā un līdz 2014.gada 31.janvārim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā izstrādāt, saskaņot un Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu saimniecības ēkai, liters Nr.2 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 4107 002) un dzīvojamās mājas piebūvei, liters Nr.1 ”b” (būves kadastra apzīmējums 1300 014 4107 001), saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai un nodot minētas būves ekspluatācijā”.

2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājai.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajai rajona tiesai Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

J.Visockis