Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 2.maijāNr. 261

protokols Nr. 10, 11. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību
robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām
Slokas ielā 92, Jūrmalā un Slokas ielā 92A, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.G. 2013.gada 11.aprīlī iesniegto iesniegumu Nr.16 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Slokas ielā 92, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 013 0503) un zemes īpašuma Slokas ielā 92A, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 013 0502) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemes vienības Slokas ielā 92A, Jūrmalā īpašnieces I.S. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu – zemes vienību robežu pārkārtošanu starp zemes vienībām Slokas ielā 92, Jūrmalā un Slokas ielā 92A, Jūrmalā.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 25.janvāra lēmumu Nr.14-9/43 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Slokas ielā 92, Jūrmalā, Slokas ielā 92A, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafisks daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Slokas ielā 92, Jūrmalā un zemes vienības Slokas ielā 92A, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Slokas ielā 92, Jūrmalā ar kopējo platību 2049m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 550m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Slokas ielā 92A, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Slokas ielā 92, Jūrmalā platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1499m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu un zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Slokas ielā 92, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Zemes vienībai Slokas ielā 92, Jūrmalā noteikt jaunus apgrūtinājumus:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemesgabala daļa 1292m2 platībā atrodas ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (110909);

2.2.3. zemesgabala daļa 216m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu – sarkanā līnija (120301);

2.2.4. zemesgabala daļa 50m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

2.2.5. zemes vienības daļa 44m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (12050601);

2.2.6. zemes vienības daļa 125m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (12050601).

2.3. Uzdot zemes vienības Slokas ielā 92, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Apstiprināt zemes vienības Slokas ielā 92A, Jūrmalā ar kopējo platību 890m2 robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Slokas ielā 92, Jūrmalā atdalīto zemes vienības daļu 550m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Slokas ielā 92A, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 1440m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

3.1. Noteikt, ka zemes vienībai Slokas ielā 92A, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Zemes vienībai Slokas ielā 92A, Jūrmalā noteikt jaunus apgrūtinājumus:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemesgabala daļa 512m2 platībā atrodas ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (110909);

3.2.3. zemesgabala daļa 207m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu – sarkanā līnija (120301);

3.2.4. zemesgabala daļa 54m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

3.2.5. zemes vienības daļa 72m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (12050601).

3.3. Uzdot zemes vienības Slokas ielā 92A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF