Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 25.jūlija 451.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2013.gada 2.maijāNr. 262

protokols Nr. 10, 12. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Tirgoņu ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izpilddirektora U.G. 2013.gada 22.aprīlī iesniegto iesniegumu Nr.17 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Tirgoņu ielā 8, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 009 0076) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intra NTD” ir saņēmusi zemes vienības Tirgoņu ielā 8, Jūrmalā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Molis” pilnvarotās personas L.K.iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 5.marta lēmumu Nr.14-9/88 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Tirgoņu ielā 8, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto „Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Tirgoņu ielā 8, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Tirgoņu ielā 8, Jūrmalā ar kopējo platību 1919m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 774m2 platībā un piešķirot adresi Tirgoņu iela 8A, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Tirgoņu ielā 8, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 1145m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu. Grozīts ar domes 2013.gada 25.jūlija 451.lēmumu

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Tirgoņu ielā 8, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Zemes vienībai Tirgoņu ielā 8, Jūrmalā noteikt jaunu apgrūtinājumu zemes vienības daļa 50m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kanalizāciju (120401).

2.3. Uzdot zemes vienības Tirgoņu ielā 8, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Tirgoņu ielā 8A, Jūrmalā ar kopējo platību 774m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu. Grozīts ar domes 2013.gada 25.jūlija 451.lēmumu

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Tirgoņu ielā 8A, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Tirgoņu iela 8A, Jūrmalā:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

3.2.3. zemes vienība daļa 175m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi (120601);

3.2.4. zemes vienības daļa 67m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103).

3.3. Uzdot zemes vienības Tirgoņu ielā 8A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF