Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 2.maijāNr. 264

protokols Nr. 10, 15. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās zemes vienības
Lienes ielā 2, Jūrmalā nodošanu Latvijas valsts īpašumā
Satiksmes ministrijas personā bez atlīdzības

Izskatot Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas 2013.gada 09.aprīļa vēstuli Nr.03-01.3/1487 par zemes vienību valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” plāno uzsākt vairāku Jūrmalas pilsētas teritorijā izvietotu dzelzceļa staciju peronu rekonstrukcijas projektu realizāciju, projektus paredzēts realizēt ar Eiropas Savienības Kohēzijas fondu līdzfinansējumu. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras – stacijas peronu rekonstrukcijas darbus paredzēts veikt valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā.

Dzelzceļa stacijas „Majori” perons atrodas uz Latvijas valstij Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas personā piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3911 un daļēji uz Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošas zemes vienības Lienes ielā 2, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3912.

Īpašuma tiesības uz dzelzceļa stacijas ēku „Majori” ar adresi Lienes ielā 2A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 509 0014, ir nostiprinātas Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas dzelzceļš” Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000497351.

Latvijas valstij Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas personā piekrītošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3911 nav kadastrāli uzmērīta un īpašuma tiesības uz to nav nostiprinātas zemesgrāmatā.

Īpašuma tiesības uz zemes vienību Lienes ielā 2, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3912 un platību 1163kv.m ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000099476.

Zemes vienība Lienes ielā 2, Jūrmalā atrodas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā. Saskaņā ar Dzelzceļa likuma 15.pantu zeme valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā ir valsts īpašums, tāpēc Latvijas Republikas Satiksmes ministrija lūdz nodot zemes vienību Lienes ielā 2, Jūrmalā, Latvijas valsts īpašumā. Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” piekrīt nodot Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā piekrītoša zemesgabala Dubulti 3311, Jūrmalā, daļu 1496kv.m platībā, kas nepieciešama pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai – Dubultu satiksmes mezgla rekonstrukcijas projekta realizācijai. Zemesgabals Dubulti 3311, Jūrmalā, nav kadastrāli uzmērīts un reģistrēts zemesgrāmatā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem, tai skaitā likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punkta, 21.panta 17.punkta, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 6.punkta, 42.panta otrās daļas un 43.panta, Dzelzceļa likuma 15.panta, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu ”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot bez atlīdzības Latvijas valstij Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas personā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo zemes vienību Lienes ielā 2, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 3912, ar platību 1163kv.m valsts pārvaldes funkciju veikšanai – valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras attīstībai.

2. Pieņemt zināšanai, ka valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” piekrīt nodot Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Latvijas valstij piekrītošās zemes vienības Dubulti 3311, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 3311, daļu 1496kv.m platībā, kas nepieciešama pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai – Dubultu satiksmes mezgla rekonstrukcijas projekta realizācijai.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas Zemes komisiju sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas dzelzceļš” veikt nepieciešamās darbības zemes vienības Dubulti 3311, Jūrmalā robežu maiņai, izveidojot Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošu zemes vienību 1496kv.m platībā.

4. Noslēgt ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas dzelzceļš” Nodomu protokola līgumu par dzelzceļa stacijas „Majori” ēkas iegūšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un tās turpmāko izmantošanu pašvaldības funkciju veikšanai.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF