Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 2.maijāNr. 265

protokols Nr. 10, 16. punkts

Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 3-600, Jūrmalā pirkumu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.412 „Par nekustamā īpašuma Jelgavas iela 3-600, Jūrmala, atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 6., 7., 12.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.716 „Par nekustama īpašuma Jelgavas ielā 3-600, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Izsoles komisijas 2013.gada 20.marta sēdes protokolu Nr.8-5/15 un to, ka R.P. (personas kods ***) ir veikusi pilnu samaksu Ls 680,00 (seši simti astoņdesmit latu 00 santīmu) apmērā par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 3-600, Jūrmalā, pirkumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2013.gada 20.martā notikušās nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 3-600, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 901 6982) izsoles rezultātus.

2. Noslēgt līgumu ar R.P. (personas kods ***) par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 3-600, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 901 6982), kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.600 kopējā platībā 18m2 un kopīpašuma 1797/177071 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra numurs 1300 007 4903) pirkumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) septiņu dienu laikā sagatavot lēmuma 2.punktā minēto pirkuma līgumu.

4. Apstiprināt ar lēmuma 2.punktā minētās mantas atsavināšanu saistītos izdevumus saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

J.VisockisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 2.maija lēmumu Nr.265

(protokols Nr.10, 16.punkts)

Izdevumu tāme

nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 3-600, Jūrmalā atsavināšanai

1. Samaksa AS „BDO” par īpašuma novērtējumu

Ls 183,00

2. Samaksa par publikācijām izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

Ls 76,50

Ls 85,00

3. Samaksa SIA „Idea lex” par paziņojuma plāksnes izgatavošanu

Ls 44,77

Kopā:

Ls 389,27


Lejupielāde: DOC un PDF