Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 2.maijāNr. 266

protokols Nr. 10, 17. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-3,
Jūrmalā pirkumu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.410 „Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra iela 2-3, Jūrmala, atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 6. un 12.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.717 „Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-3, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Izsoles komisijas 2013.gada 20.marta sēdes protokolu Nr.8-5/13 un to, ka R.P. (personas kods ***) ir veikusi pilnu samaksu Ls 17760,00 (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit latu 00 santīmu) apmērā par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-3, Jūrmalā pirkumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2013.gada 20.martā notikušās dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-3, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 900 7876) izsoles rezultātus.

2. Noslēgt līgumu ar R.P. (personas kods ***) par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-3, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 900 7876), kas sastāv no dzīvokļa Nr.3 kopējā platībā 45,4m2 un kopīpašuma 4540/19290 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītām būvēm – šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 011 3207 003), šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 011 3207 004) un zemes (kadastra apzīmējums 1300 011 3207) pirkumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) septiņu dienu laikā sagatavot lēmuma 2.punktā minēto pirkuma līgumu.

4. Ar lēmuma 2.punktā minētā pirkuma līguma noslēgšanas dienu izbeigt 2004.gada 27.augustā ar L.B. (personas kods ***) noslēgto nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Jūrmalā daļas īres līgumu Nr.1.1-16.2.1/789.

5. Apstiprināt ar lēmuma 2.punktā minētās mantas atsavināšanu saistītos izdevumus saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

J.VisockisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 2.maija lēmumu Nr.266

(protokols Nr.10, 17.punkts)

Izdevumu tāme

dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-3, Jūrmalā atsavināšanai

1. Samaksa AS „BDO” par īpašuma novērtējumu

Ls 146,40

2. Samaksa SIA „Infinitum” par tehniskās apsekošanas atzinumu

Ls 183,00

3. Samaksa par publikācijām izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

Ls 85,00

Ls 85,00

Kopā:

Ls 499,40


Lejupielāde: DOC un PDF