Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 2.maijāNr. 267

protokols Nr. 10, 18. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-4,
Jūrmalā pirkumu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.199 „Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 2-4 atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 6. un 12.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumu Nr.454 „Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 2-4 otrās izsoles rīkošanu”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.718 „Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 2-4 trešās izsoles rīkošanu”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Izsoles komisijas 2013.gada 20.marta sēdes protokolu Nr.8-5/14 un to, ka R.P. (personas kods ***) ir veikusi pilnu samaksu Ls 25450,00 (divdesmit pieci tūkstoši četri simti piecdesmit latu 00 santīmu) apmērā par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-4, Jūrmalā pirkumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2013.gada 20.martā notikušās dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-4, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 900 7877) izsoles rezultātus.

2. Noslēgt līgumu ar R.P. (personas kods ***) par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-4, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 900 7877), kas sastāv no dzīvokļa Nr.4 kopējā platībā 78,3m2 un kopīpašuma 7830/19290 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītām būvēm – šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 011 3207 003), šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 011 3207 004) un zemes (kadastra apzīmējums 1300 011 3207) pirkumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) septiņu dienu laikā sagatavot lēmuma 2.punktā minēto pirkuma līgumu.

4. Apstiprināt ar lēmuma 2.punktā minētās mantas atsavināšanu saistītos izdevumus saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

J.VisockisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 2.maija lēmumu Nr.267

(protokols Nr.10, 18.punkts)

Izdevumu tāme

dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-4, Jūrmalā atsavināšanai

1. Samaksa AS „BDO” par īpašuma novērtējumu

Ls 146,40

2. Samaksa SIA „Infinitum” par tehniskās apsekošanas atzinumu

Ls 183,00

3. Samaksa par publikācijām izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

Ls 85,00

Ls 85,00

Ls 85,00

4. Samaksa SIA „Gurita” par reklāmas planšetes izgatavošanu

Ls 38,43

Kopā:

Ls 622,83


Lejupielāde: DOC un PDF