Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 2.maijāNr. 271

protokols Nr. 10, 22. punkts

Par pludmales nogabala Jūrmalā,
50 m aiz Gončarova ielas ass Parka ielas virzienā iznomāšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 11.decembra lēmumu Nr.1077 „Par Jūrmalas pilsētas Rīgas jūras līča piekrastes peldvietu zonējuma apstiprināšanu” pludmales nogabalam nav noteikts zonējums.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 25.februāra lēmumu Nr.192 „Pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 17.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „2737” (vienotais reģistrācijas numurus 40103412177) par pludmales nogabala Jūrmalā, 50 metru aiz Gončarova ielas ass Parka ielas virzienā 100 m garumā (saskaņā ar pievienoto plānu) nomu līdz 2013.gada 31.decembrim, ja mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas (tas ir, līdz nomas līguma noslēgšanai) nomnieks samaksā pludmales nogabala nomas maksu 400,00 Ls apmērā un pievienotās vērtības nodokli par nomas gadu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas pludmales nogabala nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF