Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 2.maijāNr. 273

protokols Nr. 10, 24. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzelmes ielā 19
daļas nomas līguma noslēgšanu ar T.B.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2002.gada 22.novembra lēmumu Nr.711 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un zemes nodošanu īpašumā par maksu Jūrmalā, Dzelmes ielā 19” un Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2013.gada 15.februāra lēmumu Nr.22 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2002.gada 22.novembra lēmumā Nr.711 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un zemes nodošanu īpašumā par maksu Jūrmalā, Dzelmes ielā 19” noteikts, ka namīpašuma 1/3domājamās daļas labticīgajam ieguvējam ir beigušās zemes lietošanas tiesības un noslēdzams zemes nomas līgums.

Nekustamā īpašuma 1/3domājamās daļas Dzelmes ielā 19 labticīgais ieguvējs nav veicis nepieciešamās darbības „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajā termiņā – līdz 2011.gada 30.decembrim T.B. nav noslēdzis zemes daļas izpirkuma (pirkuma) līgumu.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 22.marta lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzelmes ielā 19, kadastra numurs 1300 519 2905, kas sastāv no dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un garāžas 1/3domājamām daļām nostiprinātas T.B., zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000123894.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta pirmās daļas 3.punktu un otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2013.gada 15.februāra lēmuma Nr.22 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2002.gada 22.novembra lēmumā Nr.711”Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un zemes nodošanu īpašumā par maksu Jūrmalā, Dzelmes ielā 19” 6.punkta izpildi, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar T.B. (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Dzelmes ielā 19, kadastra numurs 1300 019 2908, 17/100 domājamo daļu 210 m2 (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) nomu uz pieciem gadiem namīpašuma 1/3domājamās daļas uzturēšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2011.gada 31.decembra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF