Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 2.maijāNr. 277

protokols Nr. 10, 28. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33
kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar A.Ž.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1997.gada 17.oktobra lēmumu Nr.1192 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33” izveidots zemesgabals Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 3703m2 platībā namīpašuma uzturēšanai.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nav nostiprinātas zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 17.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr8-4/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izīrēt A.Ž. (personas kods ***) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 daļu, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 (saskaņā ar pievienoto ēkas un zemes plānu), 2.stāva telpu Nr.15 25,90m2 platībā, koplietošanas telpas 9,77m2 platībā, 1.stāva koplietošanas telpas 3,59m2 platībā un zemesgabala daļu 141,90m2 platībā (zemesgabala kadastra numurs 1300 008 2604, kopējā platība 3703m2), no 2013.gada 1.maija līdz 31.augustam. Noteikt telpu īres maksu Ls 316,59 apmērā gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2013.gada 1.maija līdz 31.augustam.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF