Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 2.maijāNr. 290

protokols Nr. 10, 41. punkts

Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Skolas ielā 65B
pārvaldīšanas tiesību nodošanu

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Skolas ielā 65B, sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 2206m2 (kadastra numurs 1300 020 1304) uz kura atrodas 9 stāvu dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 1300 020 1304 001) ar 36 dzīvokļu īpašumiem, dzīvokļu kopējā platība 1912,15m2.

Dzīvokļu īpašumi Nr.10, Nr.17, Nr.22 un tiem piekrītošās kopīpašuma domājamās daļas ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašums. Pašvaldības dzīvokļi ir izīrēti.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo, piekto, sesto, astoto daļu, 511.pantu, ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namu pārvalde” 2013.gada 21.marta vēstuli Nr.134A un ievērojot to, ka strīdi par īres un apsaimniekošanas maksām, kā arī par nepieciešamajiem ieguldījumiem ēkā un uzkrājumiem, ir izskatāmi vispārējās jurisdikcijas tiesā atbilstoši Civilprocesa likuma normām, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamās mājas Jūrmalā, Skolas ielā 65B (kadastra apzīmējums 1300 020 1304) pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namu pārvalde” (reģistrācijas Nr.40103543290, Ventspils šoseja 32, Jūrmalā, LV-2011).

2. Pilnvarot privatizējamo sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks"" organizēt un nodot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namu pārvalde” lēmuma 1.punktā minēto īpašumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru slēgt dzīvojamās mājas Jūrmalā, Skolas ielā 65B kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namu pārvalde” par pašvaldības daļas dzīvokļu īpašumiem Nr.10, Nr.17, Nr.22 pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF