Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 2.maijāNr. 291

protokols Nr. 10, 42. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā,
Tukuma ielā 20 daļas nodošanu patapinājumā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un, lai nodrošinātu Jūrmalas Centrālo bibliotēku ar telpām, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot patapinājumā Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 20 (kadastra numurs 1300 026 4609) daļu, kas sastāv no bibliotēkas ēkas (kadastra apzīmējumu 1300 026 4609 001) telpām (saskaņā ar 2004.gada 20.jūlija būves tehniskās inventarizācijas lietu):

Nr.p/k

Telpu |Nr.

Telpu nosaukums

Platība (m2)

1.

1

Vējtveris

2.4

2.

4

Katlu telpa

4.0

3.

5

Lasītava

8.4

4.

6

Bibliotēka

49.8

5.

7

Vējtveris

3.1

6.

8

Kāpņu telpa

9.5

7.

9

Priekštelpa

9.9

8.

10

Tualete

3.5

9.

11

Savienotā sanitārtehniskā telpa

3.4

10.

12

Kabinets

9.7

11.

13

Bibliotēka

97.0

12.

14

Kabinets

9.7

13.

15

Grāmatu krātuve

10.3

14.

16

Pasaku istaba

15.1

15.

17

Kāpņu telpa

10.4

16.

18

Lasītava

27.10

Telpu kopējā platība:

273.30

un zemesgabala Jūrmalā, Tukuma ielā 20 (kadastra apzīmējums 1300 026 4609, kopējā platība 770m2) domājamo daļu 509m2 platībā.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF