Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 338

protokols Nr. 12, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.672
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā

 

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.672 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā” ir nolemts ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošos apbūvētus nekustamos īpašumus, kuru vērtība noteikta atbilstoši mantisko ieguldījumu novērtēšanas eksperta akciju sabiedrības „BDO”, kas iekļauta komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā, novērtējumam, palielinot Jūrmalas pilsētas pašvaldības ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā par Ls 2 935 300 (divi miljoni deviņi simti trīsdesmit pieci tūkstoši trīs simti latu).

Pamatojoties uz iepriekš minēto lēmumu, 2013.gada 29,janvārī sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” dalībnieku sapulcē pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielinājumu un 2013.gada 27.martā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā iesniegts pieteikums par pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanu komercreģistrā.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāres 2013.gada 3.aprīlī pieņemto lēmumu Nr.21-6/47766, tika konstatēts, ka atzinumi par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu lēmuma pieņemšanas brīdī nebija spēkā un, pamatojoties uz minēto, tika nolemts atlikt izmaiņu reģistrēšanu komercreģistrā.

Aktualizējot konkrēto nekustamo īpašumu vērtības ieguldīšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā, kuras noteiktas atbilstoši mantisko ieguldījumu novērtēšanas eksperta akciju sabiedrības „BDO”, kas iekļauta komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā, novērtējumam, ir konstatēts, ka atsevišķu nekustamo īpašumu vērtības uz 2013.gada 10.maiju atšķiras no Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.672 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā” noteiktajām.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 40.pantu un likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 31.panta pirmo daļu un 43.panta pirmās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.672 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā” un izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošos šādus apbūvētus nekustamos īpašumus, kuru vērtība noteikta atbilstoši mantisko ieguldījumu novērtēšanas eksperta akciju sabiedrības „BDO”, kas iekļauta komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā, novērtējumam, palielinot Jūrmalas pilsētas pašvaldības ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā par Ls 3 127 300 (trīs miljoni viens simts divdesmit septiņi tūkstoši trīs simti latu):

1.1. zemes gabala 260/1404 domājamās daļas Jūrmalā, Baznīcas ielā 17 (kadastra Nr.1300 010 3001) Ls 37 000 vērtībā;

1.2. zemes gabalu Jūrmalā, Mežmalas ielā 41 (kadastra Nr.1300 018 0907) Ls 626 000 vērtībā;

1.3. zemes gabalu Jūrmalā, Kolkas ielā 14 (kadastra Nr.1300 025 1221) Ls 9 700 vērtībā;

1.4. zemes gabalu Jūrmalā, Nometņu ielā 17a (kadastra Nr.1300 020 1715) Ls 16 000 vērtībā;

1.5. zemes gabalu Jūrmalā, Nometņu ielā 5a (kadastra Nr.1300 020 1804) Ls 93 000 vērtībā;

1.6. zemes gabalu Jūrmalā, Apes ielā 27 (kadastra Nr.1300 020 4311) Ls 39 000 vērtībā;

1.7. zemes gabalu Jūrmalā, Tobago ielā 7 (kadastra Nr.1300 021 6616) Ls 1 700 vērtībā;

1.8. zemes gabalu Jūrmalā, Slokas ielā 54 (kadastra Nr.1300 010 3413) Ls 13 000 vērtībā;

1.9. zemes gabalu Jūrmalā, Lielupes ielā 24 (kadastra Nr.1300 011 3402) Ls 134 000 vērtībā;

1.10. zemes gabalu Jūrmalā, Upes ielā 7 (kadastra Nr.1300 012 1714) Ls 109 000 vērtībā;

1.11. zemes gabalu Jūrmalā, Jomas ielā 17a (kadastra Nr.1300 009 2214) Ls 190 000 vērtībā;

1.12. zemes gabalu Jūrmalā, Vikingu ielā 40b (kadastra Nr.1300 003 1121) Ls 137 000 vērtībā;

1.13. zemes gabalu Jūrmalā, Stirnurags 0503 (kadastra Nr.1300 003 0503) Ls 40 000 vērtībā;

1.14. zemes gabalu Jūrmalā, Kalsnavas ielā 2a (kadastra Nr.1300 008 2608) Ls 130 000 vērtībā;

1.15. zemes gabalu Jūrmalā, Lielupe 5602 (kadastra Nr.1300 004 5602) Ls 245 000 vērtībā;

1.16. zemes gabalu Jūrmalā, Promenādes ielā 1a (kadastra Nr.1300 008 4502) Ls 705 000 vērtībā;

1.17. zemes gabalu Jūrmalā, Rīgas ielā 90b (kadastra Nr.1300 008 4608) Ls 264 000 vērtībā;

1.18. zemes gabalu Jūrmalā, Promenādes ielā 2 (kadastra Nr.1300 008 5004) Ls 117 200 vērtībā;

1.19. zemes gabalu Jūrmalā, Miera ielā 16b (kadastra Nr.1300 008 5403) Ls 73 900 vērtībā;

1.20. zemes gabalu Jūrmalā, Miera ielā 15 (kadastra Nr.1300 008 4605) Ls 135 000 vērtībā;

1.21. zemes gabalu Jūrmalā, Ormaņu ielā 3 (kadastra Nr.1300 009 7610) Ls 11 800 vērtībā.”

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” dalībnieku sapulcē lemt par izmaiņām kapitālsabiedrības pamatkapitālā, ievērojot šajā lēmumā 1.punktā noteikto.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF