Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 339

protokols Nr. 12, 11. punkts

Par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo publisko
ūdeņu un zemes zem tiem pārņemšanu pašvaldības valdījumā

 

Ar Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija sēdes protokola Nr.41 protokollēmu (55.§) pirmo punktu ir noteikts „ka līdz Zemes pārvaldības likuma pieņemšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir atbildīgā institūcija jautājumu izskatīšanā par publisko ūdeņu un zemes zem tiem nodošanu pašvaldības valdījumā gadījumos, ja attiecīgās pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu un zemes zem tiem pārņemšanu pašvaldības valdījumā, un par attiecīgo tiesību aktu projektu sagatavošanu”.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1102.pantu pie publiskiem ūdeņiem pieder jūras piekrastes josla, kā arī šā panta pielikumā uzskaitītie ezeri un upes. Saskaņā ar Civillikuma 1104.pantu publiskie ūdeņi ir valsts īpašums, jūras piekraste pieder valstij līdz tai vietai, kuru sasniedz jūras augstākās bangas.

Civillikuma 1102.panta pielikumā Jūrmalas administratīvajā teritorijā Publisko ezeru sarakstā ir norādīts Slokas ezers ar platību 250,0 ha un Publisko upju sarakstā ir norādīta Lielupe un tās atzarojumi – visā garumā. Slokas ezers atrodas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā un Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas turējumā/ apsaimniekošanā (saskaņā ar Ķemeru nacionālā parka dabas aizsardzības plānu Slokas ezers iekļauts dabas lieguma zonā un jūras pusē skar ainavu aizsardzības zonu).

Publiskie ūdeņi saskaņā ar Civillikuma 1104.pantu ir valsts īpašums. Līdz ar to pašvaldība nav nedz publisko ūdeņu īpašnieks, nedz valdītājs, nedz arī nomnieks, pašvaldībām pašreiz nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt tās autonomo funkciju – gādāt par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu, zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie ūdeņi (ja likumos nav noteikts citādi), kā arī pilnvērtīgi nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu.

Jūrmalas pilsētas dome, pildot pašvaldības autonomo funkciju atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktam, gādā par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, publiski pieejamo teritoriju apsaimniekošanu gan piekrastes joslā, gan Lielupes un Varkaļu kanāla teritorijās un ir pieņēmusi šādus saistošus aktus:

1. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 11.decembra lēmumu Nr.1077 „Par Jūrmalas pilsētas Rīgas jūras līča piekrastes peldvietu zonējuma apstiprināšanu” apstiprināts Jūrmalas pilsētas Rīgas jūras līča piekrastes peldvietu zonējums, kurā noteiktas mierīgās un aktīvās atpūtas zonas un gājēju koridoru atrašanās vietas.

2. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.63 „Par detālplānojuma pludmales labiekārtošanai un kāpu zonas nostiprināšanai Jūrmalas pilsētā projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, ir apstiprināts detālplānojums pludmalei – teritorijai no Rīgas jūras līča ūdens līnijas līdz tauvas joslai visā pludmales garumā.

3. 2011.gada 21.decembrī sadarbībā ar Babītes novada un Rīgas pilsētas pašvaldībām ir izstrādājusi kopīgus Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus no Kviešu ielas Jūrmalas pilsētā līdz Baltijas jūras Rīgas līcim (Lielupes grīvā).

4. 2012.gada 20.septembrī stājās spēkā Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.27 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu”, kuri nosaka publisko ūdeņu izmantošanas kārtību pašvaldības administratīvajā teritorijā.

5. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija nolikumu Nr.11 „Par ūdenstilpju nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtību” ir noteikta ūdenstilpju daļas nomas kārtība.

6. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.386 „Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību” ir apstiprināta ūdenstilpju daļas nomas maksas apmērs.

7. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 24.novembra lēmumu Nr.506 „Par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Varkaļu kanālā” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.g. 24.janvāra lēmumu Nr.9 „Par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Varkaļu kanālā”, apstiprināta licencētās makšķerēšanas ieviešana Varkaļu kanālā.

Ņemot vērā augstāk minēto un, lai nodrošinātu publisko ūdeņu, kas atrodas Jūrmalas pašvaldības administratīvajā teritorijā ilgtspējīgu, racionālu un vides kvalitāti uzlabojošu apsaimniekošanu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju nodot Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā pašvaldības administratīvajā teritorijā esošos publiskos ūdeņus un zemes zem tiem:

1.1. Lielupes daļa, ar kopējo platību 437,2447 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies kadastrāli uzmērot zemes vienību robežas);

1.2. Varkaļu kanāls (savieno Lielupi un Babītes ezeru), ar kopējo platību 4,00 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies kadastrāli uzmērot zemes vienību robežas);

1.3. jūras piekrastes josla, ar kopējo platību 138,8568 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies kadastrāli uzmērot zemes vienību robežas).

2. Lūgt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju kā atbildīgo institūciju sagatavot attiecīgo tiesību aktu projektu un virzīt to izskatīšanai Latvijas Republikas Ministru kabinetā.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF