Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2020.gada 29.oktobra 566.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2013.gada 30.maijāNr. 340

protokols Nr. 12, 12. punkts

Par veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai
2013.-2020.gadam apstiprināšanu

Lai nodrošinātu vienotu veselības veicināšanas pasākumu attīstību Jūrmalas pašvaldībā, iesaistot visus pašvaldības sektorus, kā arī veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt „Veselības veicināšanas plāns Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam” saskaņā ar pielikumu.

1.1 Noteikt Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim. Papildināts ar domes 2020.gada 29.oktobra 566.lēmumu

2. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei, kā atbildīgajai iestādei par veselības veicināšanas pasākumu attīstību pašvaldībā, 2015.gadā veikt Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam novērtēšanu un pārskatīšanu, nepieciešamības gadījumā iesniedzot grozījumus.

2.1 Katru gadu sagatavot un iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai uzraudzības ziņojumu par Plānā noteikto uzdevumu un pasākumu īstenošanu, un priekšlikumus Plāna aktualizēšanai. Papildināts ar domes 2020.gada 29.oktobra 566.lēmumu

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības informācijas biļetenā.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Pielikums PDF Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 566.lēmumu