Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 344

protokols Nr. 12, 20. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas nodrošinājuma valsts aģentūras (Reģistrācijas Nr.90009112024) 2013.gada 26.aprīļa iesniegumu Nr.1.2-1/1587 ar lūgumu atļaut nojaukt palīgēkas Nr.010, Nr.042, Nr.43 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 008 1609 010, 1300 008 1609 042, 1300 008 1609 043) Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2013.gada 7.maija sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.2825, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, Jūrmalas pilsētas zemes komisijas lēmums, nodrošinājuma valsts aģentūras izziņa par ēku piederību un ēku tehnisko stāvokli.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2013.gada 7.maija protokolu Nr.05, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas nodrošinājuma valsts aģentūrai (Reģistrācijas Nr.90009112024) atļaut nojaukt palīgēkas Nr.010, Nr.042, Nr.43 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 008 1609 010, 1300 008 1609 042, 1300 008 1609 043) Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF