Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 346

protokols Nr. 12, 23. punkts

Par zemes vienību sadales un robežu pārkārtošanas
apstiprināšanu starp zemes vienībām Asaru prospektā 57, Jūrmalā,
Asaru prospektā 59, Jūrmalā un Vēju ielā 7, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.G. 2013.gada 9.maijā iesniegto iesniegumu Nr.24 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašumu Asaru prospektā 57, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 017 1809), Asaru prospektā 59, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 017 1808) un Vēju ielā 7, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 017 1817), zemes vienību pārkārtošanas projektu, kas izstrādāts pēc zemes vienību Asaru prospektā 57, Jūrmalā, Asaru prospektā 59, Jūrmalā un Vēju ielā 7, Jūrmalā īpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Sky Garden” valdes locekļa M.A. priekšlikuma (saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Sky Garden” pievienoto informāciju ka ar 2013.gada 18.janvāri Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēta sabiedrības nosaukuma maiņa no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Asari 53” uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Sky Garden”, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 (protokols Nr.17, 55.punkts) „Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.239 „Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Asaru prospektā 57, Asaru prospektā 59 un Vēju ielā 7 apstiprināšanu”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Asaru prospektā 57, Jūrmalā ar kopējo platību 4124m2 sadali, atdalot trīs zemes vienības daļas 1538m2, 22m2 un 420m2 platībā, saskaņā ar pievienoto detālplāna projekta grafisko daļu. Noteikt, ka zemes vienības Asaru prospektā 57, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 2144m2.

2. Apstiprināt zemes vienības Asaru prospektā 59, Jūrmalā ar kopējo platību 13078m2 sadali, atdalot trīs zemes vienības daļas 1675m2, 3730m2 un 4075m2 platībā, saskaņā ar pievienoto detālplāna projekta grafisko daļu. Noteikt, ka zemes vienības Asaru prospektā 59, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 3598m2.

3. Apstiprināt zemes vienības Vēju ielā 7, Jūrmalā ar kopējo platību 3056m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1503m2 platībā, saskaņā ar pievienoto detālplāna projekta grafisko daļu. Noteikt, ka zemes vienības Vēju ielā 7, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 1553m2.

4. Apvienot no zemes vienības Asaru prospektā 57, Jūrmalā atdalīto zemes vienības daļu 420m2 platībā, no zemes vienības Asaru prospektā 59, Jūrmalā atdalīto zemes vienības daļu 4075m2 platībā, no zemes vienības Vēju ielā 7, Jūrmalā atdalīto zemes vienības daļu 1503m2 platībā un piešķirt adresi Vēju iela 9, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Vēju iela 9, Jūrmalā platība pēc zemes vienību apvienošanas ir 5998m2, saskaņā ar pievienoto zemes vienību robežu pārkārtošanas plānu.

4.1. Noteikt, ka zemes vienībai Vēju iela 9, Jūrmalā lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve– 0801.

4.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Vēju iela 9, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

4.2.1.  Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

4.2.2.  valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

4.2.3.  aizsargjoslas teritorija gar ielu - sarkanā līnija (120301);

4.2.4.  aizsargjoslas teritorija gar ielu - būvlaide (120302);

4.2.5.  aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (120104).

4.3. Uzdot zemes vienības Vēju ielā 9, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4.4. Būvju drupas ar kadastra apzīmējumiem 1300 017 1808 001 un 1300 017 1808 003 un būves ar kadastra apzīmējumiem 1300 017 1808 004 un 1300 017 1808 002 nojaukt līdz kadastrālās uzmērīšanas uzsākšanai.

5. Apstiprināt zemes vienības Asaru prospektā 57, Jūrmalā ar kopējo platību 2144m2, robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Asaru prospektā 59, Jūrmalā atdalīto zemes vienības daļu 1675m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Asaru prospektā 57, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 3819m2, saskaņā ar pievienoto zemes vienību robežu pārkārtošanas plānu:

5.1. Noteikt, ka zemes vienībai Asaru prospektā 57, Jūrmalā lietošanas mērķis ir trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve – 0702.

5.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Asaru prospektā 57, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

5.2.1.  Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

5.2.2.  aizsargjoslas teritorija gar ielu - būvlaide (120302).

5.3. Uzdot zemes vienības Asaru prospektā 57, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

5.4. Būvju drupas ar kadastra apzīmējumiem 1300 017 1808 001 un 1300 017 1808 003 un būves ar kadastra apzīmējumiem 1300 017 1808 004 un 1300 017 1808 002 nojaukt līdz kadastrālās uzmērīšanas uzsākšanai.

6. Apstiprināt zemes vienības Asaru prospektā 59, Jūrmalā ar kopējo platību 3598m2, robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Asaru prospektā 57, Jūrmalā atdalīto zemes vienības daļu 1538m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Asaru prospektā 59, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 5136m2, saskaņā ar pievienoto zemes vienību robežu pārkārtošanas plānu:

6.1. Noteikt, ka zemes vienībai Asaru prospektā 59, Jūrmalā lietošanas mērķis ir trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve – 0702.

6.2. Zemes vienībai Asaru prospektā 59, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1., nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

6.2.1.  Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

6.2.2.  aizsargjoslas teritorija gar ielu - sarkanā līnija (120301);

6.2.3.  aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumā (120101);

6.2.4.  aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumā (120101);

6.2.5.  aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (120104);

6.2.6.  aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (120104).

6.3. Uzdot zemes vienības Asaru prospektā 59, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6.4. Būvju drupas ar kadastra apzīmējumiem 1300 017 1808 001 un 1300 017 1808 003 un būves ar kadastra apzīmējumiem 1300 017 1808 004 un 1300 017 1808 002 nojaukt līdz kadastrālās uzmērīšanas uzsākšanai.

7. Apstiprināt zemes vienības Vēju ielā 7, Jūrmalā ar kopējo platību 1553m2, robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Asaru prospektā 57, Jūrmalā atdalīto zemes vienības daļu 22m2 platībā un pievienojot no zemes vienības Asaru prospektā 59, Jūrmalā atdalīto zemes vienības daļu 3730m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Vēju ielā 7, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 5305m2, saskaņā ar pievienoto zemes vienību robežu pārkārtošanas plānu:

7.1. Noteikt, ka zemes vienībai Vēju ielā 7, Jūrmalā lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve– 0801.

7.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Vēju ielā 7, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

7.2.1.  Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

7.2.2.  valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

7.2.3.  aizsargjoslas teritorija gar ielu - sarkanā līnija (120301);

7.2.4.  aizsargjoslas teritorija gar ielu - būvlaide (120302);

7.2.5.  aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (120104);

7.2.6.  aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (120104);

7.2.7.  aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (120104).

7.3. Uzdot zemes vienības Vēju ielā 7, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7.4. Būvju drupas ar kadastra apzīmējumiem 1300 017 1808 001 un 1300 017 1808 003 un būves ar kadastra apzīmējumiem 1300 017 1808 004 un 1300 017 1808 002 nojaukt līdz kadastrālās uzmērīšanas uzsākšanai.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF