Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 347

protokols Nr. 12, 24. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Kāpu ielā 76, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U. G. 2013.gada 16.maija iesniegumu Nr.1.2-1/1858 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Kāpu ielā 76, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 016 1705) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemes vienības Kāpu ielā 76, Jūrmalā kopīpašnieka A.L. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu, kurš saskaņots ar līdzīpašnieces A.Ļ. pilnvaroto personu V.B. īpašumam Kāpu ielā 76, Jūrmalā.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 26.marta lēmumu Nr.14-9/113 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Kāpu ielā 76, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 (protokols Nr.17, 55.punkts) „Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Kāpu ielā 76, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Kāpu ielā 76, Jūrmalā ar kopējo platību 3522m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1761m2 platībā un piešķirot adresi Dzimtenes iela 6A, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Kāpu ielā 76, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 1761m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Kāpu ielā 76, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Kāpu ielā 76, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

2.2.3. aizsargjoslas teritorija ap kapsētu (160801);

2.2.4. aizsargjoslas teritorija gar ielu - sarkanā līnija (120301);

2.2.5. aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (120402).

2.3. Uzdot zemes vienības Kāpu ielā 76, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Dzimtenes iela 6A, Jūrmalā ar kopējo platību 1761m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Dzimtenes iela 6A, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Dzimtenes iela 6A, Jūrmalā:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

3.2.3. aizsargjoslas teritorija ap kapsētu (160801);

3.2.4. aizsargjoslas teritorija gar ielu - sarkanā līnija (120301);

3.2.5. aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (120402);

3.2.6. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

3.2.7. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502).

3.3. Uzdot zemes vienības Dzimtenes iela 6A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF