Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 348

protokols Nr. 12, 25. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Vasaras ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.G. 2013.gada 10.maija iesniegumu Nr.1.2-1/1761 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Vasaras ielā 3, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 014 5313) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemes vienības Vasaras ielā 3, Jūrmalā kopīpašnieces N.L. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu, kurš saskaņots ar līdzīpašnieku V.B. īpašumam Vasaras ielā 3, Jūrmalā.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 26.marta lēmumu Nr.14-9/115 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Vasaras ielā 3, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 (protokols Nr.17, 55.punkts) „Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Vasaras ielā 3, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Vasaras ielā 3, Jūrmalā ar kopējo platību 2174m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1099m2 platībā un piešķirot adresi Egļu iela 4, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Vasaras ielā 3, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 1075m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Vasaras ielā 3, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Vasaras ielā 3, Jūrmalā:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

2.2.3. zemes vienības daļa 116m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.2.4. zemes vienības daļa 213m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

2.2.5. zemes vienības daļa 197m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu – ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumā (12010101);

2.2.6. zemes vienības daļa 66m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401).

2.3. Uzdot zemes vienības Vasaras ielā 3, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Egļu iela 4, Jūrmalā ar kopējo platību 1099m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Egļu ielā 4, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Egļu ielā 4, Jūrmalā:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

3.2.3. zemes vienības daļa 43m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301)

3.3. Uzdot zemes vienības Egļu ielā 4, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF