Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 349

protokols Nr. 12, 26. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu
zemes vienībām Kauņas ielā 5110, Jūrmalā Raiņa ielā 55, Jūrmalā

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrum” lietvedes T.R. 2013.gada 21.maija iesniegumu Nr.1.2-1/1960 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Kauņas ielā 5110, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 020 5110) un zemes īpašuma Raiņa ielā 55, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 020 5106) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Metrum” ir saņēmusi zemes vienību Kauņas ielā 5110, Jūrmalā un Raiņa ielā 55, Jūrmalā īpašnieka Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 13.marta iesniegumu Nr.1.1-37/1373 par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 27.februāra lēmumu Nr.14-9/81 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Kauņas ielā 5110, Jūrmalā un Raiņa ielā 55, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 (protokols Nr.17, 55.punkts) „Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Kauņas ielā 5110, Jūrmalā un Raiņa ielā 55, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrum” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Kauņas ielā 5110, Jūrmalā ar kopējo platību 1956m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 1058m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Raiņa ielā 55, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Kauņas ielā 5110, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 898m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Kauņas ielā 5110, Jūrmalā lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā – 0101.

2.2. Zemes vienībai Kauņas ielā 5110, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

2.2.2. ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (110909);

2.2.3. aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju -1m no kabeļa ass (120401).

2.3. Uzdot zemes vienības Kauņas ielā 5110, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Apstiprināt zemes vienības Raiņa ielā 55, Jūrmalā ar kopējo platību 22942m2 robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Kauņas ielā 5110, Jūrmalā atdalīto zemes vienības daļu 1058m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Raiņa ielā 55, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 24000m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Raiņa ielā 55, Jūrmalā lietošanas mērķis ir izglītības un zinātnes iestāžu apbūve – 0901.

3.2. Zemes vienībai Raiņa ielā 55, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

3.2.2. ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (110909);

3.2.3. aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju -1m no kabeļa ass (120401).

3.3. Uzdot zemes vienības Raiņa ielā 55, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF