Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 350

protokols Nr. 12, 27. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu
starp zemes vienībām Stacijas ielā 3, Jūrmalā, Stacijas ielā 5, Jūrmalā, Stacijas ielā 5A, Jūrmalā

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Delta Kompānija” zemes ierīkotājas A.T. 2013.gada 18.februāra iesniegumu Nr.1.2-1/696 un 2013.gada 14.maijā elektroniski saņemto vēstuli (reģistrācijas Nr.1.2-1/1826) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašumu Stacijas ielā 3, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 016 1706), Stacijas ielā 5, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 016 1716), Stacijas ielā 5A, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 016 1717) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Delta Kompānija” ir saņēmusi zemes vienību Stacijas ielā 3, Jūrmalā, Stacijas ielā 5, Jūrmalā, Stacijas ielā 5A, Jūrmalā īpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „NIF Projekts 7” pilnvarojumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem īpašumiem.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 1.novembra lēmumu Nr.609 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Stacijas ielā 3, Jūrmalā, Stacijas ielā 5, Jūrmalā, Stacijas ielā 5A, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 (protokols Nr.17, 55.punkts) „Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Stacijas ielā 3, Jūrmalā, zemes vienības Stacijas ielā 5, Jūrmalā un zemes vienības Stacijas ielā 5A, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Delta Kompānija” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Stacijas ielā 5A, Jūrmalā ar kopējo platību 2619m2 zemes vienību robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 335m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Stacijas ielā 5, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Stacijas ielā 5A, Jūrmalā platība pēc zemes vienības atdalīšanas ir 2284m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Stacijas ielā 5A, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

2.2. Zemes vienībai Stacijas ielā 5A, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

2.2.2. Aizsargjoslas teritorija gar aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

2.2.3. Aizsargjoslas teritorija gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.2.4. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās (14020102);

2.2.5. Aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (120402).

2.3. Uzdot zemes vienības Stacijas ielā 5A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Apstiprināt zemes vienības Stacijas ielā 3, Jūrmalā ar kopējo platību 2709m2 zemes vienību robežu pārkārtošanu, pievienojot zemes vienību Stacijas iela 5, Jūrmala ar kopējo platību 2537m2 platībā un pievienojot (Stacijas ielai 5, Jūrmalā pievienoto, no zemes vienības Stacijas ielā 5A, Jūrmalā atdalīto) zemes vienības daļu 335m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Stacijas ielā 3, Jūrmalā platība pēc zemes vienības pievienošanas ir 5581m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienībai Stacijas ielā 3, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

3.2. Zemes vienībai Stacijas ielā 3, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

3.2.2. Aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu – ūdensvads atrodas līdz 2m dziļumā (12010101);

3.2.3. Aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

3.2.4. Aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kanalizāciju (120401);

3.2.5. Aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (12080101);

3.2.6. Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

3.2.7. Aizsargjoslas teritorija gar ielu-sarkanā līnija (120301);

3.2.8. Aizsargjoslas teritorija ap kapsētu (160801);

3.2.9. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās (14020102);

3.2.10. Aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (120402).

3.3. Uzdot zemes vienības Stacijas ielā 3, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Likvidēt adresi zemes vienībai Stacijas ielā 5, Jūrmalā, (kadastra apzīmējums 1300 016 1716).

5. Mainīt adresi dzīvojamās mājas jaunbūvei Stacijas ielā 5, Jūrmala (kadastra apzīmējums 1300 016 1716 003) uz adresi Stacijas iela 3, korpuss 1, Jūrmala.

6. Mainīt adresi zemes vienībai Stacijas ielā 5A, Jūrmalā, (kadastra apzīmējums 1300 016 1717) uz adresi Stacijas iela 3A, Jūrmalā.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF