Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 351

protokols Nr. 12, 28. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.80
„Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Jomas ielā 10, Jūrmalā un adreses piešķiršanu”

 

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumu Nr.80 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jomas ielā 10, Jūrmalā un adreses piešķiršanu” un 2013.gada 2.aprīļa sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” apgrūtinājuma plānus zemes vienībām Jomas ielā 10, Jūrmalā un Ērgļu iela 7, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

2013.gada 7.februāra zemes ierīcības projektā zemes vienībai Jomas ielā 10, Jūrmalā un Ērgļu iela 7, Jūrmalā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” noteikto apgrūtinājumu platības nesakrīt ar 2013.gada 2.aprīļa sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” noteiktajām platībām apgrūtinājuma plānos.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.80 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jomas ielā 10, Jūrmalā un adreses piešķiršanu”:

1. Lēmuma 2.2.5.apakšpunktā skaitļus un vārdus „36m aizstāt ar skaitļiem un vārdiem „ 35m.

2. Lēmuma 2.2.7.apakšpunktā skaitļus un vārdus „246m aizstāt ar skaitļiem un vārdiem „207m.

3. Lēmuma 2.2.8.apakšpunktā skaitļus un vārdus „246m aizstāt ar skaitļiem un vārdiem „221m.

4. Papildināt lēmuma 3.punktu ar 3.2.6., 3.2.7., 3.2.8. un 3.2.9. apakšpunktiem šādā redakcijā:

„3.2.6. zemes vienības daļa 16m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu – ūdensvads atrodas līdz 2m dziļumā (12010101);

3.2.7. zemes vienības daļa 23m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu – ūdensvads atrodas līdz 2m dziļumā (12010101);

3.2.8. zemesgabala daļa 10m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

3.2.9. zemesgabala daļa 15m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103).”

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF