Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 353

protokols Nr. 12, 30. punkts

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā
ar kadastra numuru 1300 005 1303 Jūrmalā, Spilves ielā 11

 

[1] Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk tekstā - Dome) 2012.gada 9.novembrī saņēma T.B. iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/4395) ar lūgumu pārbaudīt zemes gabalu sadalošā žoga būvniecības un dzīvokļa Nr.3 rekonstrukcijas likumību Spilves ielā 11, Jūrmalā.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk tekstā - Pilsētplānošanas nodaļa) 2013.gada 10.janvārī pārbaudīja būvi Spilves ielā 11, Jūrmalā un konstatēja, ka patvaļīgi, bez būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā akceptēta būvprojekta un saņemtas būvatļaujas veikta dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 005 1303 001 ) dzīvokļa Nr.3 rekonstrukcija un zemes gabalu sadalošo žogu būvniecība.

[2] Pamatojoties uz minēto iesniegumu un Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 55.panta otro pantu, Pilsētplānošanas nodaļā tika ierosināta administratīvā lieta par būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 005 1303 Spilves ielā 11, Jūrmalā.

Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 64.panta otrās daļas noteikumi pieļauj iestādei iespēju pagarināt lēmuma izdošanas termiņu, ja pastāv objektīvi iemesli. Tā kā pirmajā iestādē lieta tiek izskatīta pēc būtības, tai ir pienākums iegūt papildus informāciju un pierādījumus, objektīvs iestādes lēmums nav iespējams pirms procesā svarīgu argumentu noskaidrošanas. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, administratīvā akta izdošanas termiņš tika pagarināts uz četriem mēnešiem.

[3] Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 10.janvāra atzinumā Nr.11 par būves pārbaudi nekustamā īpašuma Spilves ielā 11, Jūrmalā īpašniekiem I.S. (personas kods ***), O.V. (personas kods ***), T.Ļ. (personas kods ***), M.S. (dzimusi ***), T.B. (personas kods ***) un I.A. (personas kods ***), uzdots: pirmkārt, ierasties Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojumu sniegšanai un administratīvā pārkāpumu protokola parakstīšanai; otrkārt, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmo daļu, iesniegt Pilsētplānošanas nodaļā savu viedokli un argumentus saistībā ar būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 005 1303 Spilves ielā 11, Jūrmalā.

[4] Pilsētplānošanas nodaļa 2013.gada 21.janvārī saņēma I.S. (personas kods ***) paskaidrojumu par žoga būvniecību zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 005 1303 001 Spilves ielā 11, Jūrmalā ar lūgumu žoga nojaukšanas termiņu pagarināt līdz 2013.gada 10.maijam.

Pilsētplānošanas nodaļa 2013.gada 21.janvārī saņēma O.V. (personas kods ***) paskaidrojumu ar sekojošiem argumentiem:

- žogu būvniecība zemes gabalā Spilves ielā 11, Jūrmalā tika veikta pirms ienākšanas dzīvokļa Nr.3 valdījumā, žogs tika atjaunots un tas ir nepieciešams ģimenes drošības nodrošināšanai;

- dzīvokļa Nr.3 ieejas pārbūve tika veikta saistībā ar vides pieejamības nodrošināšanu, sakarā ar vienas no dzīvoklī dzīvojošās personas veselības stāvokli;

- palīgēkas būvniecība netika veikta, bet atjaunota jau esošā palīgēka;

- žoga atjaunošana un dzīvokļa Nr.3 rekonstrukcija tika veikta 2005. -2006.gadā.

No pārējiem zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 005 1303 Spilves ielā 11, Jūrmalā īpašniekiem T.Ļ. (personas kods ***), M.S. (dzimusi ***), T.B. (personas kods ***) un I.A. (personas kods ***) viedokļi par būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību nav saņemti.

[5] Latvijas administratīvo pārkāpuma kodeksa 37.pantā ir noteikts, ka lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā var uzsākt ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas, bet, ja pārkāpums ir ilgstošs – no pārkāpuma pārtraukšanas dienas.

No lietas materiāliem ir konstatējams, ka patvaļīgie būvdarbi zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 005 1303 Spilves ielā 11, Jūrmalā ir pabeigti un no O.V. (personas kods ***) paskaidrojuma ir saprotams, ka būvdarbi tika veikti 2005. – 2006.gadā. Tātad ņemot vērā lietā konstatētos apstākļus, ir secināms, ka lietvedība administratīvajā lietā nav uzsākama sakarā ar noilgumu.

[6] Latvijas Republikas Būvniecības likuma 30.panta ceturtajā daļā noteikts, ja būvniecība notiek bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, būvinspektors uzdod nekavējoties pārtraukt būvdarbus līdz attiecīgās pašvaldības pieņemtā lēmuma izpildei un minētā panta sestajā daļā noteikts, ja būvniecība notiek bez akceptēta būvprojekta, pašvaldība pieņem lēmumu par šādas būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.).

Latvijas Republikas Būvniecības likuma 13.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvatļauja Vispārīgajos noteikumos paredzētajā kārtībā un 16.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka būvdarbus drīkst veikt tikai saskaņā ar pašvaldības akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos būvnoteikumos.

Latvijas Republikas Būvniecības likuma 16.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka būvdarbus drīkst veikt tikai saskaņā ar pašvaldības akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos būvnoteikumos.

Latvijas Republikas Būvniecības likuma 1.panta 21.punkts nosaka, ka patvaļīga būvniecība ir būvdarbi, kas tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam projektam, izņemot Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētos gadījumus.

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 112.punkta prasībām, pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājs saņem būvvaldes vai citas institūcijas saskaņā ar Būvniecības likuma 6.pantu izsniegtu būvatļauju; patvaļīga būvniecība nav pieļaujama.

Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka vietējo pašvaldību kompetencē ir kontrolēt kā būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā administratīvajā teritorijā.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 005 1303 Spilves ielā 11, Jūrmalā un tātad piemērojamās tiesību normas ir Būvniecības likums un citi būvniecību regulējošie normatīvie akti.

Kā jau iepriekš tika minēts, Latvijas Republikas Būvniecības likuma 30.panta sestajā daļā ir noteikts, ja būvniecība notiek bez akceptēta būvprojekta, pašvaldībai jāpieņem lēmums par šādas būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.) Tātad piemērojamā tiesību norma paredz, ka iestādei ir jāizdod obligātais administratīvais akts.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[7] Izvērtējot lietas materiālus un uzklausot administratīvā procesa dalībnieku viedokļus un argumentus, Dome konstatēja sekojošus lietā svarīgus faktus:

[7.1] Pilsētplānošanas nodaļa 2013.gada 10.janvārī pārbaudīja zemes gabalu ar kadastra numuru 1300 005 1303 Spilves ielā 11, Jūrmalā un konstatēja, ka patvaļīgi, bez būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā akceptēta būvprojekta un būvatļaujas veikta dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 005 1303 001 ) dzīvokļa Nr.3 rekonstrukcija un zemes gabalu sadalošo žogu būvniecība.

[7.2] Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000027696 nekustamais īpašums Spilves ielā 11, Jūrmalā sastāv no zemes gabala ar kadastra numuru 1300 005 1303 ar platību 3543 m2, uz zemes gabala atrodas 7 dzīvokļu dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 1300 005 1303 001) un divas palīgēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 005 1303 002 un 1300 005 1303 003), dzīvokļu īpašnieki: dzīvokļa Nr.2 īpašnieks I.S. (personas kods ***), dzīvokļa Nr.3 īpašnieks O.V. (personas kods ***), dzīvokļa Nr.4 īpašnieks T.Ļ. (personas kods ***), dzīvokļa Nr.5 īpašnieks M.S. (dzimusi ***), dzīvokļa Nr.8 īpašnieks T.B. (personas kods ***) un dzīvokļa Nr.9 īpašnieks I.A. (personas kods ***). Dzīvokļa Nr.10 īpašnieks ir miris, zemesgrāmatā mantinieki nav reģistrēti.

[7.3] Pilsētplānošanas nodaļa 2013.gada 22.martā ir saņēmusi O.V. (personas kods ***) iesniegumu ar lūgumu atļaut sakārtot patvaļīgi uzsākto dzīvokļa Nr.3 Spilves ielā 11, Jūrmalā rekonstrukcijas darbu izpilddokumentāciju.

[8] Jūrmalas pilsētas dome, novērtējusi lietas apstākļus secina, ka pieņemams lēmums par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu, uzdodot par pienākumu O.V. (personas kods ***) būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas, tas ir, izstrādāt, saskaņot un Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptē būvprojektu un saņemt būvatļauju dzīvokļa Nr.3 būvdarbu turpināšanai dzīvojamā mājā (būves kadastra apzīmējums 1300 005 1303 001) Spilves ielā 11, Jūrmalā.

[8.1] Latvijas Republikas Būvniecības likuma 13.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvatļauja Vispārīgajos noteikumos paredzētajā kārtībā un 16.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka būvdarbus drīkst veikt tikai saskaņā ar pašvaldības akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos būvnoteikumos.

Latvijas Republikas Būvniecības likuma 16.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka būvdarbus drīkst veikt tikai saskaņā ar pašvaldības akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos būvnoteikumos.

Latvijas Republikas Būvniecības likuma 1.panta 21.punkts nosaka, ka patvaļīga būvniecība ir būvdarbi, kas tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam projektam, izņemot Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētos gadījumus.

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 112.punkta prasībām, pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājs saņem būvvaldes vai citas institūcijas saskaņā ar Būvniecības likuma 6.pantu izsniegtu būvatļauju; patvaļīga būvniecība nav pieļaujama.

No lietā konstatētajiem materiāliem ir redzams, ka dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 005 1303 001) dzīvokļa Nr.3 rekonstrukcija Spilves ielā 11, Jūrmalā veikta pārkāpjot iepriekš minēto normatīvo aktu prasības.

[8.2.] Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 11.panta pirmo un otro daļu, zemes gabalu var apbūvēt tā īpašnieks vai cita persona, kas noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku un zemesgabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve nav pretrunā ar teritorijas plānojumu.

Konkrētajā lietā O.V. (personas kods ***) ir zemes gabala Spilves ielā 11, Jūrmalā kopīpašniece.

[8.3.] Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 31.punktā ir noteikts, ka būvniecību var ierosināt nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai to pilnvarota persona.

Konkrētajā gadījumā O.V. (personas kods ***) ir dzīvokļa Nr.3 Spilves ielā 11, Jūrmalā īpašniece.

[8.4.] Latvijas Republikas Būvniecības likuma 2.panta otrajā daļā ir noteikts, ka būvniecību regulē šis likums, Civillikums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Latvijai saistoši starptautiskie līgumi.

Tātad būvniecības turpināšanas procesā ir jāņem vērā arī Dzīvokļa īpašuma likums un Civillikumā noteiktie aprobežojumi saistībā ar kopīpašumu.

Civillikuma 1068.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās daļās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu.

Dzīvokļa īpašuma likuma 4.panta pirmās daļas 1.apakšpunktā ir noteikts, ka kopīpašumā esošajā daļā ietilpst dzīvojamās mājas un tās ārtelpu (galeriju, balkonu, lodžiju, terašu) ārējās norobežojošās konstrukcijas un 11.panta trešā daļa nosaka, ja atsevišķā īpašuma pārbūve skar kopīpašumā esošo daļu, dzīvokļa īpašniekam nepieciešams saņemt dzīvokļu īpašnieku kopības piekrišanu šajā likumā noteiktajā kārtībā.

Dzīvokļa Nr.3 veiktās rekonstrukcijas rezultātā ir skarta kopīpašumā esošā daļa un tātad Būvētājam ir nepieciešams saņemt dzīvokļu īpašnieku kopības piekrišanu likumā noteiktajā kārtībā.

[8.5.] Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu (turpmāk tekstā – Plānojums) zemes gabals ar kadastra numuru 1300 005 1303 Spilves ielā 11, Jūrmalā atrodas Priežu parka apbūves teritorijā (1DzP2) un Plānojuma 205.1.punktā ir noteikta teritorijas atļautā izmantošana: savrupmāja.

Plānojuma 9.punktā ir noteikts, ka nekustamā īpašuma īpašnieks ir tiesīgs turpināt neatbilstošu izmantošanu, bet jebkuru jaunu būvniecību un cita veida izmantošanu veic tā, lai nepalielinātu neatbilstību saistošo noteikumu prasībām.

Tātad, veicot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 005 1303 001) Spilves ielā 11, Jūrmalā renovāciju, nav pieļaujama būves apjoma palielināšana, kā arī būvniecība veicama tā, lai nepalielinātu neatbilstību Plānojuma prasībām. Konkrētajā gadījumā dzīvokļa Nr.3 Spilves ielā 11, Jūrmalā renovācijas projektā ir jāparedz patvaļīgi uzbūvētās būves daļas nojaukšana, lai nepalielinātu neatbilstību saistošo noteikumu prasībām.

Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 102. un 105.punkts nosaka, ka izstrādātais būvprojekts tiek iesniegts būvvaldē plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņa laikā un pēc būvprojekta akcepta saņemšanas pasūtītājs var iesniegt būvvaldē pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai.

[8.6.] Plānojuma 191.punkts nosaka, ka zemes vienību aizliegts funkcionāli sadalīt, nožogojot atsevišķas tās daļas, izņemot publisko ēku saimnieciskos pagalmus.

Patvaļīgi uzbūvētie zemes gabalu Spilves ielā 11, Jūrmalā sadalošie žogi ir uzbūvēti pretrunā ar iepriekš minēto normatīvo aktu un tātad ir nojaucami.

[8.7.] Latvijas Republikas Civillikuma 1069.pantā ir noteikts, ka visi kopīpašnieki, samērīgi ar katra daļu, saņem visus labumus, kādus kopējā lieta dod, un tādā pašā samērā arī nes zaudējumus, kādi tai ceļas un 1071.pantā ir noteikts, ka uz kopējo lietu gulošās nastas, apgrūtinājumi un lietas uzturēšanai vajadzīgie izdevumi jānes kopīpašniekiem samērīgi ar viņu daļām.

Tātad visi zemes gabala ar kadastra numuru 1300 005 1303 Spilves ielā 11, Jūrmalā kopīpašnieki ir atbildīgi par zemes gabalu sadalošo žogu nojaukšanu.

[9] Lēmuma pieņemšanā ir piemērotas sekojošas tiesību normas: Latvijas Republikas Būvniecības likuma 1.panta 21.punkts, 2.panta trešā daļa, 3.pants, 7.panta pirmās daļas trešais un ceturtais punkts, 13.panta pirmā daļa, 16.panta pirmā daļa, 30.panta otrā, trešā un ceturtā daļa, Civillikuma 1068., 1069. un 1071.pants, Dzīvokļa īpašuma 4.panta pirmās daļas 1.apakšpunkts, Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļa, 63.panta pirmās daļas 1.punkts, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 31., 102. un 105.punkts, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 9., 191. un 205.1.punkts.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 79.panta pirmo daļu, 370.pantu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgo būvnoteikumi” 112.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzdot dzīvokļa Nr.3 Spilves ielā 11, Jūrmalā īpašniecei un būvētājai O.V. (personas kods ***), novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 005 1303 001 Spilves ielā 11, Jūrmalā un līdz 2014.gada 1.septembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu, saņemt būvatļauju dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 005 1303 001) Spilves ielā 11, Jūrmalā renovācijai un nodot būvi ekspluatācijā.

2. Uzdot zemes gabala Spilves ielā 11, Jūrmalā īpašniekiem I.S. (personas kods ***), O.V. (personas kods ***), T.Ļ. (personas kods ***), M.S. (dzimusi ***), T.B. (personas kods ***) un I.A. (personas kods ***) novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 005 1303 Spilves ielā 11, Jūrmalā un līdz 2013.gada 31.decembrim nojaukt patvaļīgi uzbūvētos zemes vienību sadalošos žogus.

3. Lēmuma 1.punkta neizpildes gadījumā dzīvokļa Nr.3 Spilves ielā 11, Jūrmalā īpašniecei un būvētājai O.V. (personas kods ***), līdz 2014.gada 31.decembrim novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 005 1303 001 Spilves ielā 11, Jūrmalā atjaunojot būvi iepriekšējā stāvoklī.

4. Lēmuma 1., 2. un 3.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF