Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 355

protokols Nr. 12, 39. punkts

Par nekustamā īpašuma Kaugurciema ielā 46-2, Jūrmalā, pirkumu

Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 20.decembrī pieņēma lēmumu Nr.715 „Par nekustama īpašuma Kaugurciema ielā 46-2, Jūrmalā atsavināšanu” atsavināt, pārdodot izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu Kaugurciema iela 46-2, Jūrmala, kadastra numurs 1300 900 8745, kas sastāv no noliktavas Nr.2 kopējā platībā 135,3 m2 un 266/1000 kopīpašuma domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 1300 019 1604). Apstiprināta nekustamā īpašuma Kaugurciema ielā 46-2, Jūrmalā, nosacītā cena (pirmās izsoles sākuma cena) Ls 4500 (četri tūkstoši pieci simti latu), tostarp zemes domājamā daļa Ls 3700, apbūve Ls 800.

2013.gada 20.martā notika nekustamā īpašuma Kaugurciema ielā 46-2, Jūrmalā, izsole (protokols Nr.8-5/12) un īpašums tika nosolīts par Ls 21600. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.715 apstiprināto izsoles noteikumu 9.punktu izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, viena mēneša laikā no izsoles dienas bija jāveic maksājums, ko veido starpība starp nosolīto summu un iemaksāto nodrošinājumu. Noteiktajā laikā minētais norēķins netika veikts. Atbilstoši izsoles noteikumu 10.punktam nākamās augstākās cenas nosolītājam rakstveidā tika piedāvāts iegādāties izsolāmo mantu par paša nosolīto cenu Ls 21150. 2013.gada 8.maijā Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts I.K. iesniegums, lietas Nr.1.1-39/2315-K, ar apstiprinājumu pirkt īpašumu.

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.715 „Par nekustama īpašuma Kaugurciema ielā 46-2, Jūrmalā atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 12.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2013.gada 20.martā notikušās nekustamā īpašuma Kaugurciema ielā 46-2, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 8745, izsoles rezultātus.

2. I.K. (personas kods ***) veikt maksājumu Ls 21150 (divdesmit viens tūkstotis viens simts piecdesmit latu) apmērā par nekustamā īpašuma Kaugurciema ielā 46-2, Jūrmalā, pirkumu divu nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

3. Pēc lēmuma 2.punktā minētā maksājuma veikšanas noslēgt līgumu ar I.K. (personas kods ***) par nekustamā īpašuma Kaugurciema ielā 46-2, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 8745, kas sastāv no noliktavas Nr.2 kopējā platībā 135,3m2 un 266/1000 kopīpašuma domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 1300 019 1604), pirkumu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) septiņu dienu laikā sagatavot lēmuma 3.punktā minēto pirkuma līgumu.

5. Apstiprināt ar lēmuma 3.punktā minētās mantas atsavināšanu saistītos izdevumus saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

J.VisockisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 30.maija lēmumu Nr.355

(protokols Nr.12, 39.punkts)

Izdevumu tāme

Nekustamā īpašuma Kaugurciema ielā 46-2, Jūrmalā, atsavināšanai

1.Samaksa AS „BDO” par īpašuma novērtējumu

Ls 181,50

2. Samaksa SIA „Idea lex” par paziņojuma plāksnes izgatavošanu

Ls 44,77

3.Samaksa par publikāciju izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

Ls 76,50

Kopā:

Ls 302,77


Lejupielāde: DOC un PDF