Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 4.septembra 441.lēmumu

2013.gada 30.maijāNr. 356

protokols Nr. 12, 40. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā,
Ventspils šosejā 26 nodošanu privatizācijai

Jūrmalas pilsētas domē 2006.gada 29.augustā ir saņemts un reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes privatizācijas ierosinājumu reģistrā ar Nr.538/387 sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Frontons Pluss” nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ventspils šosejā 26 privatizācijas ierosinājums.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2002.gada 27.septembra lēmumu Nr.616 „Par adreses maiņu un zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Ventspils šosejā 26” izveidots zemesgabals 1645m2 platībā boileru ēkas apsaimniekošanai.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.augusta lēmumu Nr.415 „Par SIA „Jūrmalas siltums” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā” tika izvērtēts, kuri ieguldītie pamatkapitālā nekustamie īpašumi tiešā veidā netiek izmantoti sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” saimnieciskajā darbībā t.sk. nekustamais īpašums Jūrmalā, Ventspils šosejā 26 un tika nodots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2013.gada 7.marta lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ventspils šosejā 26, kadastra numurs 1300 021 6802, kas sastāv no katlu mājas (kadastra apzīmējums 1300 021 6802 001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 021 6802) nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000489453.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumu Nr.110 „Par 2009.gada 19.jūnija nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ventspils šosejā 26 nomas līguma Nr.09/09 pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi” tika pārjaunots iepriekš noslēgtais nomas līgums līdz 2014.gada 18.jūnijam ražotnes ekspluatācijai.

Akciju sabiedrības „BDO” nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ventspils šosejā 26 ar kadastra numuru 1300 021 6802 tirgus vērtība 2013.gada 16.aprīlī aprēķināta Ls 30900.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 31.pantu, Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas privatizācijas komisijas 2013.gada 14.maija lēmumu (protokols Nr.2) un to, ka atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punkta prasībām objekts nav nepieciešams pašvaldības funkcijas – iedzīvotāju nodrošināšanai ar komunālajiem pakalpojumiem siltumapgādes jomā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ventspils šosejā 26, kadastra numurs 1300 021 6802, kas sastāv no katlu mājas (kadastra apzīmējums 1300 021 6802 001) ar kopējo platību 271,60m2 un zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 021 6802) ar kopējo platību 1645m2.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ventspils šosejā 26 nosacīto cenu 30900 LVL (trīsdesmit tūkstoši deviņi simti), tajā skaitā ēkas vērtība 21700 LVL, zemes vērtība 9200 LVL.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā veikt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās nepieciešamās darbības lēmumā 1.punktā minētā objekta privatizācijai.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvajā tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010), iesniedzot pieteikumu.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF