Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 367

protokols Nr. 12, 53. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7
daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.K.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2000.gada 25.augusta lēmumu Nr.829 „Par piesaistāmo platību noteikšanu 49 garāžām Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7” izveidots zemesgabals Friča Brīvzemnieka iela 7 3321m2 platībā 49 garāžas ēku uzturēšanai, garāžas ēkas Nr.020 uzturēšanai nepieciešams iznomāt 0,0182 d.d. – 60,76m2 platībā.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 5.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Friča Brīvzemnieka ielā 7 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai. Zemesgabala Friča Brīvzemnieka ielā 7 domājamās daļas 38 garāžas ēku īpašnieki privatizējuši, 9 garāžas ēku īpašnieki zemesgabala domājamās daļas nomā, 3 garāžas ēku īpašnieki nav noslēguši zemesgabala domājamo daļu nomas līgumus.

Garāžas ēka ir Nr.020 M.K. īpašums pamatojoties uz 2012.gada 20.februāra Pirkuma aktu.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību” un Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumu Nr.343 „Par pašvaldībai piederošo vai piekrītošo apbūvēto zemesgabalu nomas maksas noteikšanu”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 21.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt M.K. (personas kods ***) zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7, kadastra Nr.1300 010 3302, kopējā platība 3321m2, 0,0182 domājamo daļu 60,76m2 platībā uz pieciem gadiem garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3302 020 uzturēšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Maksājumi par zemesgabala daļas faktisko lietošanu tiek veikti no 2012.gada 20.februāra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

4. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas zemes nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, Jūrmalas pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (E.Rakiša) sniegt prasību tiesā par piespiedu zemes nomas līguma noslēgšanu.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF