Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 369

protokols Nr. 12, 56. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 7816
daļas nomas līguma pagarināšanu ar V.J.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumu Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem” (65.punkts) zemesgabals Jūrmalā, Dzintari 7816 (trīs starpgabali) reģistrējami zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.208 „Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 7816 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.J.”, V.J. tika iznomāta zemesgabala daļa līdz 2013.gada 14.maijam teritorijas labiekārtošanai un zaļās zonas uzturēšanai, bez tiesībām norobežot.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2012.gada 20.aprīla atzinumu nolemts izveidot atsevišķu starpgabalu 285m2 platībā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 21.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt V.J. zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 7816 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 0165 daļas 285m2 platībā (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) nomas līgumu līdz 2018.gada 14.maijam, bet ne ilgāk kā līdz atsavināšanai, teritorijas labiekārtošanai un zaļās zonas uzturēšanai, bez tiesībām norobežot.

2. Līdz saistošo noteikumu pieņemšanai par nomas maksas apmēra noteikšanu zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Maksājumi par zemesgabala daļas faktisko lietošanu tiek veikti no 2013.gada 15.maija.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto vienošanos par nomas līguma pagarināšanu.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF