Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 370

protokols Nr. 12, 57. punkts

Par 2005.gada 11.marta nomas līguma Nr.1.1-16.3/308
pārjaunošanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „GAN Ltd”

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2004.gada 20.februāra lēmumu Nr.64 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Sloka 7111” izveidots zemesgabals Jūrmalā, Sloka 7111 1200 m2 platībā.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 26.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Sloka 7111, kadastra Nr.1300 021 7111, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums 1000 0016 3094.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2004.gada 20.februāra lēmumu Nr.65 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Sloka 7121” izveidots zemesgabals Jūrmalā, Sloka 7121 5062 m2 platībā.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 20.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Sloka 7121, kadastra Nr.1300 021 7121, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums 1000 0016 3095.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.marta lēmumu Nr.163 „Par zemesgabalu Jūrmalā, Sloka 7111 un Sloka 7121 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Slokas laivu, jahtu un ūdensmotoklubs „Lielupe””” tika iznomāti zemesgabali Jūrmalā, Sloka 7111 un Sloka 7121 līdz 2054.gada 8.martam izmantošanai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības plānā noteikto lietošanas mērķi.

Pēc LURSOFT 2013.gada 22.aprīļa datiem sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Slokas laivu, jahtu un ūdensmotoklubu „Lielupe”” 2012.gada 8.oktobrī mainījusi nosaukumu uz sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lielupe”.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 “Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, pieņemot zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Slokas laivu, jahtu un ūdensmotoklubs „Lielupe”” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „GAN LTD” 2013.gada 4.janvāra iesniegumu (lietas Nr.1.1-37/85), un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 19.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārjaunot ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Slokas laivu, jahtu un ūdensmotoklubu „Lielupe”” (vienotais reģistrācijas numurs 40003711962) noslēgto zemesgabalu Jūrmalā, Sloka 7111, kadastra Nr.1300 021 7111 un Sloka 7121, kadastra Nr.1300 021 7121, 2005.gada 11.marta zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3/308 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „GAN Ltd” (vienotais reģistrācijas numurs 40103598975), teritorijas labiekārtošanai.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto pārjaunojuma līgumu.

3. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas līgums netiek noslēgts jaunā nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

4. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumu Nr.776 „Par zemesgabalu Jūrmalā, „Sloka 7111”un „Sloka 7121” nomas līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Slokas laivu, jahtu un ūdensmotoklubs „Lielupe”””.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF