Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 373

protokols Nr. 12, 60. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 2.maija lēmumā Nr.268
„Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 2.līnijas ass līdz 3.līnijas asij iznomāšanu”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 2.maija lēmumu Nr.268 „Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 2.līnijas ass līdz 3.līnijas asij nomu” tika nolemts iznomāt Pašnodarbinātai personai N.O. pludmales nogabalu Jūrmalā, no 2.līnijas ass līdz 3.līnijas asij 120m garumā līdz 2013.gada 31.decembrim.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumu Nr.192 „Pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 21.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 2.maija lēmumā Nr.268 „Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 2.līnijas ass līdz 3.līnijas asij iznomāšanu”:

1. Lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1.Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „MN Group” (vienotais reģistrācijas numurs 40103663298) par pludmales nogabala Jūrmalā, no 2.līnijas ass līdz 3.līnijas asij 120m garumā (saskaņā ar pievienoto plānu) nomu līdz 2013.gada 31.decembrim, ja mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas (tas ir, līdz nomas līguma noslēgšanai) nomnieks samaksā pludmales nogabala nomas maksu 720,00 Ls apmērā un pievienotās vērtības nodokli par nomas gadu”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minētos līguma grozījumus.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF