Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 374

protokols Nr. 12, 61. punkts

Par 2013.gada 19.marta pludmales nogabala nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/287
pārjaunošanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „MN Group”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumu Nr.119 „Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Piestātnes ielas ass līdz Drustu ielas asij iznomāšanu” pludmales nogabals tika iznomāts M.T. līdz 2013.gada 31.decembrim.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumu Nr.192 „Pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 21.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārjaunot ar M.T. (nodokļu maksātāja kods 14108812359) noslēgto pludmales nogabala Jūrmalā, no Piestātnes ielas ass līdz Drustu ielas asij 115m garumā 2013.gada 19.marta Pludmales nogabala nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/287 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „MN Group” (vienotais reģistrācijas numurs 40103663298).

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas no daļai (G.Jubelei) viena mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto pārjaunojuma līgumu.

3. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas līgums netiek noslēgts jaunā nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF