Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 375

protokols Nr. 12, 62. punkts

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Ogres ielas ass
līdz Amulas ielas asij nodošanu apsaimniekošanā

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 11.decembra lēmumu Nr.1077 „Par Jūrmalas pilsētas Rīgas jūras līča piekrastes peldvietu zonējuma apstiprināšanu” pludmales nogabals no Slokas ielas ass līdz Lielupes ielas asij atrodas „aktīvās atpūtas” zonā.

Aktīvās atpūtas zona – paredzēta individuālai bumbas, badmintona un citu pludmalei piemērotu spēļu spēlēšana; tajā var atrasties arī bērnu rotaļu laukumi un īpaši aprīkotas sporta zonas. Aktīvās atpūtas zonās pēc attiecīgas pašvaldības atļaujas saņemšanas pieļaujama arī publisku pasākumu organizēšana (diskotēkas, vasaras koncerti u.c. uzvedumi un pasākumi); Aktivitātes ar vējdēli, kaitbordu u.c. aktīviem peldlīdzekļiem, kas varētu traucēt peldētājiem, plānotas ārpus peldvietu robežām, taču šo peldlīdzekļu nomas punkti var atrasties aktīvās atpūtas zonā, ja nokļūšanai ūdenī ierīkoti speciāli ar bojām norobežoti koridori.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumu Nr.192 „Pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 21.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/5), kā arī, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošā nekustamā īpašuma racionālu apsaimniekošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot apsaimniekošanā biedrībai „Volejbola klubs „Jūrmala” (vienotais reģistrācijas numurs 40008148152) pludmales nogabalu Jūrmalā, no Ogres ielas ass līdz Amulas ielas asij 395m garumā (saskaņā ar pievienoto plānu) līdz 2013.gada 31.decembrim.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas pludmales nogabala apsaimniekošanas līgums netiek noslēgts apsaimniekotāja vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF