Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 377

protokols Nr. 12, 65. punkts

Par zemes vienības „Valteri 3401”
daļas nomas līgumu noslēgšanu

Saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 2010.gada 16.septembra aktu Nr.15-23-R2/50 zemes vienībai „Valteri 3401” noteikts statuss „Publiskie ūdeņi”, zemes vienības kopējā platība 452776m2.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.27 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija nolikumu Nr.11 „Par ūdenstilpju nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtība” un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.386 „Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 23.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt A.A. (personas kods ***) uz 5 gadiem zemes vienības Jūrmalā, „Valteri 3401” daļu 2076m2 platībā (saskaņā ar pievienoto plānu), kas sastāv no:

- sauszemes daļas 1076m2 platībā,

- ūdenstilpes daļas 1000m2 platībā, teritorijas labiekārtošanai, pontona izvietošanai un laivu piestātnes ierīkošanai, ar nosacījumu, ka mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas (tas ir, līdz nomas līguma noslēgšanai) nomnieks samaksā nomas maksu par zemes vienības ūdenstilpes daļu 400Ls apmērā un pievienotās vērtības nodokli par pirmo nomas gadu.

2. Noteikt nomas maksu par zemes vienības ūdenstilpes daļu 0,40Ls/m2 gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Līdz saistošo noteikumu pieņemšanai par nomas maksas apmēra noteikšanu zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

4. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot līgumus par:

4.1. zemes vienības Jūrmalā, „Valteri 3401” ūdenstilpes daļas 1000m2 platībā nomu,

4.2. zemes vienības Jūrmalā, „Valteri 3401” sauszemes daļas 1076m2 platībā nomu.

5. Šis lēmums zaudē spēku, ja netiek izpildīts lēmuma 1.punktā minētais nosacījums.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF